กิจกรรมหลักสูตร

ประชุมเตรียมความพร้อมในการติดตามประเมินหนุนเสริมพลังการดำเนินโครงการ “พัฒนาศักยภาพผู้นำขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะของภาคีเครือข่ายภาคเหนือ” ครั้งที่ 3

วันที่ 5 มีนาคม 2564 เข้าร่วมประชุมเตรีย...

Read More

ประชุมเตรียมความพร้อมในการติดตามประเมินหนุนเสริมพลังการดำเนินโครงการ “พัฒนาศักยภาพผู้นำขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะของภาคีเครือข่ายภาคเหนือ” ครั้งที่ 2

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เข้าร่วมประชุม...

Read More