คณะดำเนินการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ
ดร.เสถียร มุขดี
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เจ้าหน้าที่ประสานงาน
เจนจิรา คุ้มสา
ประสานงาน
นักวิชาการและประสานงานเครือข่าย
ดรุณี วันปา
นักวิชาการ

โครงการและปฏติบัติการ