เกี่ยวกับโครงการ

ความเป็นมา

          สํานักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ (สภส.) ร่วมกับศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดทําโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นําขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะของภาคีเครือข่ายภาคเหนือ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จําเป็นในการงานสร้างเสริมสุข ภาวะให้กับแกนนําภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะในพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งเป็นปัจจัยที่เอื้อต่อการพัฒนาระบบและกลไก การขับเคลื่อนงานทั้งในระดับชุมชน ท้องถิ่น องค์กร และนโยบายให้สามารถขับเคลื่อนงานทางสังคมและสร้างพลังเครือข่ายได้อย่างยั่งยืน โดยครอบคลุมตั้งแต่การสร้างระบบและกลไกการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตพื้นที่ ภาคเหนือ 8 แห่ง ซึ่งเป็นกลไกสนับสนุนภาควิชาการที่มีพื้นที่บริการวิชาการครอบคลุมทั้ง 17 จังหวัดภาคเหนือ ร่วมกันออกแบบ กระบวนการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายด้านการสร้างเสริมสุขภาพตามสมรรถนะที่ระบุข้างต้นทั้ง 7 ด้านตามสมรรถนะที่จําเป็นของ แต่ละภาคีเครือข่าย เน้นต่อยอดจากฐานงานเดิมของเครือข่ายพื้นที่ที่เป็นประเด็นตั้งต้นของเครือข่าย 5 ประเด็น ได้แก่ 1. ประเด็น อาหารพอเพียง อย่างปลอดภัย และเข้าถึงอย่างมั่นคง 2. ประเด็นชุมชนจัดการตนเองบนฐานสังคมและวัฒนธรรมล้านนา 3. ประเด็น การจัดการป็จจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 4. ประเด็นเหลียวหลัง แลหน้า เสริมคุณค่าสร้างความมั่นคงชีวิตบนฐานชาติพันธุ์ และ 5. ประเด็น กินอยู่ ฮู้ฮัก รักษ์สิ่งแวดล้อม

          นอกจากนี้ มีการกําหนดเป้าหมายร่วม ตัวชี้วัด พร้อมกับการออกแบบการติดตามแบบเสริมพลังเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถ ทํางานสร้างเสริมสุขภาพที่ตอบโจทย์ความต่องการของพื้นที่เกิดทักษะและความรู้ที่สามารถไปพัฒนางานได้อย่างแท้จริง ซึ่งมีกระบวน การทบทวนหลักสูตรสมรรถนะหลักที่จําเป็น (Core competency for skill set) ของสถาบันการเรียนรู้ด้านการสร้างเสริมสุข ภาพ (ThaiHealth Academy) มาปรับให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย เน้นการเรียนรู้จากแบบปฏิบัติที่ดีและทําแผนแบบมี ส่วนร่วม โดยมีการนําใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ รวมทั้งสร้างคู่มือ เครื่องมือที่เกี่ยวข้องและสื่อการเรียนรู้เพื่อ ใช้ในการขับเคลื่อนงาน ตลอดจนการจัดการความรู้ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติการจริงในพื้นที่อย่างเป็นระบบ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ เสริมสมรรถนะตามสภาพปัญหาความต้องการโดยใช้ผลการประเมินการปฏิบัติงานจริงในพื้นที่มีการจัดการความรู้ (KM) เป็นระยะ ๆ และส่งเสริมสนับสนุนการยกระดับคุณภาพต่อเนื่องโดยการถอดบทเรียน ชุดความรู้ การสังเคราะห์องค์ความรู้ และปัจจัย/เงื่อนไขความ สําเร็จงานสร้างเสริมสุขภาวะ เรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี และวิธีการพัฒนาของแต่ละประเด็น เพื่อนําไปพัฒนาการขับเคลื่อนงานของตนเอง และบันทึกในฐานข้อมูลกลางของภาคีเครือข่ายเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน รวมถึงการพัฒนายุทธศาสตร์และแผนการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรแกนนําการสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อการขับเคลื่อนงานเชิงประเด็นหรือนโยบายสาธารณะที่เป็นประเด็นร่วมของพื้นที่ โดยคาดหวังว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากโครงการนี้จะเป็นการพัฒนาศักยภาพคนทํางานในพื้นที่ภาคเหนือให้มีความรู้ ทักษะที่สามารถนําไปพัฒนา งานสร้างเสริมสุขภาวะชุมชนให้เข้มแข็งเกิดรูปธรรมผลงานและเป็นต้นแบบสามารถขยายผลเพื่อการสร้างการเรียนรู้ให้เกิดการพัฒนา อย่างต่อเนื่องและขยายผลได้อย่างยั่งยืนต่อไป

กรอบแนวคิด

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อสร้างระบบกลไกการพัฒนาศักยภาพผู้นําขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะในพื้นที่ภาคเหนือเพื่อการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพ
  2. เพื่อพัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการเรียนรู้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถผู้นําขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะที่สอดคล้องกับกรอบการพัฒนา ศักยภาพภาคี เครือข่าย สสส.
  3. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถและยกระดับภาคีเครือข่ายให้เป็นนักสร้างเสริมสุขภาพในระดับพื้นที่