ลงทะเบียน

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมหลักสูตร

ขั้นตอนดำเนินการ

  1. กรอกข้อมูลบนแบบฟอร์ม กดส่งข้อมูล
  2. เจ้าหน้าที่จะดำเนินการรวบรวมรายชื่อและติดต่อกลับไปยังผู้เข้าร่วมอบรม
  3. แจ้งกำหนดการและรายละเอียดการเข้าร่วมอบรม