5
11

Previous
Next

ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญ : ผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมอบรมหลักสูตรเสริมสมรรถนะ 5+2

ขอเชิญ : เครือข่าย หน่วยงาน องค์กร และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายตามสมรรถนะ 5+2 <ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะของภาคีเครือข่ายภาคเหนือ> รายละเอียดการรับสมัคร …

เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรม “หลักสูตรพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายตามสมรรถนะ 5+2”

“หลักสูตรพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายตามสมรรถนะ 5+2สำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ (สภส.)/มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (มรอ.) สมัครได้ที่นี่ >> https://info.uru.ac.th/kmcourse/register/…

ปฏิทิน : หลักสูตรพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย

กำหนดการ อบรมเชิงปฏิบัติการ”หลักสูตรพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายตามสมรรถนะ 5+2″ อบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 กำหนดการ อบรมเชิงปฏิบัติการ…

ปฏิทินเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และติดตามประเมินเสริมพลัง 3 โซน

เวทีติดตามประเมินเสริมพลังเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินโครการและสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสังคมสุขภาวะในพื้นที่ที่เป็นประเด็นร่วมของเครือข่าย

กิจกรรมหลักสูตรเสริมสมรรถนะ 5+2

สื่อการเรียนรู้

การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์