อาจารย์ประจำหลักสูตร

รศ.ดร.ฉัตรนภา พรหมมา

ที่ปรึกษา

หลักสูตรที่ ๑ หลักการและแนวคิดการสร้างเสริมสุขภาวะ

รศ.ดร.จักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์

อาจารย์ประจำหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ความเชี่ยวชาญ การพัฒนาอนามัยชุมชน เยาวชนและเพศวิถี
อีเมล์ pinyaphong_j@hotmail.com
เบอร์โทร ๐๘๑-๘๘๖-๗๐๓๕

ดร.ดวงกมล ภูนวล

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

ความเชี่ยวชาญ สุขศึกษาและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
อีเมล์ duang66@hotmail.com
เบอร์โทร

ผศ.ดร.ศรัณยู เรือนจันทร์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ความเชี่ยวชาญ การจัดการสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะชุมชน   สังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข
อีเมล์ sruanjan@gmail.com
เบอร์โทร ๐๘๑-๗๘๖-๑๕๖๖

หลักสูตรที่ ๒ การบริหารโครงการสุขภาวะ

ดร.เสถียรภัคณ์ มุขดี

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ความเชี่ยวชาญ การวัดผลและประเมินผล
อีเมล์ Sathianpak.moo@uru.ac.th
เบอร์โทร ๐๖๒-๓๑๐-๕๔๓๐

นางสาวจีรภา ดามัง

รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ความเชี่ยวชาญ การวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่
อีเมล์ uru.engagement@gmail.com
เบอร์โทร ๐๘๙-๕๖๕-๕๑๕๖

ดร.เพ็ชรรี อ้นทองทิม

ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร

ความเชี่ยวชาญ การวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ การประเมินโครงการ
อีเมล์ Doreing@hotmail.com
เบอร์โทร ๐๘๙-๕๕๘-๗๔๕๙

อาจารย์ประพันธ์ แจ้งเอี่ยม

อาจารย์ประจำหลักสูตรการพัฒนาชุมชน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ความเชี่ยวชาญ กระบวนการเสริมสร้างพลังชุมชน /สวัสดิการชุมชน/สัมมนาปัญหาการพัฒนาชุมชน
อีเมล์ kolna@yahoo.com
เบอร์โทร ๐๘๓-๓๒๒-๒๔๕๘

นายแชน อะทะไชย

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสจ.น่าน

ความเชี่ยวชาญ วิทยากรทีมสนับสนุนวิชาการ Capacity building การทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วย
อีเมล์
เบอร์โทร ๐๘๑-๘๕๕-๐๖๒๓

นายประจักร กองตัน

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
จ.พะเยา รพ.สต.บ้านถ้ำ

ความเชี่ยวชาญ กระบวนการเสริมสร้างพลังชุมชน /สวัสดิการชุมชน/สัมมนาปัญหาการพัฒนาชุมชน
อีเมล์ kolna@yahoo.com
เบอร์โทร ๐๘๙-๙๕๒-๒๗๐๓

หลักสูตรที่ ๓ การสื่อสารเพื่อสังคมสุขภาวะ

อาจารย์ ดร.รดี ธนารักษ์

รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ความเชี่ยวชาญ การกำกับดูแลในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ /การรู้เท่าทันสื่อ / สื่อชุมชน
อีเมล์ radeetfms@gmail.com
เบอร์โทร ๐๘๙๔๕๕๓๓๔๔

อาจารย์ ดร.ธัญญา จันทร์ตรง

รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ความเชี่ยวชาญ พิธีกร/ การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์/ สื่อพลเมือง
อีเมล์ st_tanya@hotmail.com
เบอร์โทร ๐๙๓๕๔๕๙๙๕๕

อาจารย์ อุษณีย์ มากประยูร

รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
อาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ความเชี่ยวชาญ การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์/ พิธีกร/ กิจกรรมพัฒนานักศึกษา/ การบริหารงานหลักสูตร
อีเมล์ usaneefms@gmail.com
เบอร์โทร ๐๘๖๙๓๗๖๓๖๗

ผศ.ดร.ศิริกาญจน์ ธรรมยัติวงศ์

อาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ความเชี่ยวชาญ การพัฒนาบุคลิกภาพ การสร้างภาพลักษณ์ กิจการเพื่อสังคม การสื่อสารองค์ความรู้เพื่อบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม
อีเมล์ baitong-baitong@hotmail.com
เบอร์โทร ๐๖๕๘๒๙๙๓๕๓

อาจารย์ ดร.พลอยชมพู เชาวนปรีชา

อาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ความเชี่ยวชาญ การวิเคราะห์สื่อเชิงสร้างสรรค์เพื่อประยุกต์ใช้/การสร้างสรรค์สื่อเพื่อพัฒนาชุมชนและ/หรือสังคม/งานวิจัยเกี่ยวกับสื่อเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนานวัตกรรมทางด้านการสื่อสาร การเขียนและวิเคราะห์บทละคร หรือภาพยนตร์ เพื่อการประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร
อีเมล์ pinkdevilch@hotmail.com
เบอร์โทร ๐๘๙-๘๕๙-๔๒๑

อาจารย์ จักภพ พานิช

อาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ความเชี่ยวชาญ การถ่ายภาพ/การออกแบบกราฟิก/ การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
อีเมล์ grupree@hotmail.com
เบอร์โทร ๐๘๙๒๗๐๙๗๖๐

หลักสูตรที่ ๔ การสร้างและบริหารเครือข่าย

อาจารย์ เผด็จการ กันแจ่ม

อาจารย์ประจำหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ความเชี่ยวชาญ การส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัย อนามัยโรงเรียน  และนวัตกรรมสุขภาพ
อีเมล์ p_kancham@hotmail.com
เบอร์โทร ๐๘๑๗๖๔๘๔๒๕

อาจารย์ ดร.สุนีย์ กันแจ่ม

อาจารย์ประจำหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ความเชี่ยวชาญ การส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัย อนามัยโรงเรียน  และนวัตกรรมสุขภาพ
อีเมล์ sunee_26@uru.ac.th
เบอร์โทร ๐๘๓๓๒๒๔๒๕๘

หลักสูตรที่ ๕ ผู้นำและทักษะการจัดการในงานสุขภาวะ

ผศ.ดร.ยุพิน เถื่อนศรี

อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ความเชี่ยวชาญ การคลังภาครัฐ บริหารจัดการภาครัฐ ภาวะผู้นำ มนุษยสัมพันธ์ในองค์กร
อีเมล์ lala_yupin@yahoo.com
เบอร์โทร ๐๘๔-๒๒๘-๔๕๓๒

อาจารย์ มญชุดา สุพรจักร

อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ความเชี่ยวชาญ มนุษย์สัมพันธ์ในองค์กร  การจัดการภาครัฐ การบริหารจัดการโครงการ
อีเมล์ monchuda.uru@gmail.com
เบอร์โทร ๐๙๑-๔๗๘-๒๕๕๗

ผศ.ดร.สุพัตรา ตันติจริยาพันธ์

อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ความเชี่ยวชาญ การบริหารองค์การ การปกครองท้องถิ่นไทย และการบริการ
อีเมล์ Supattra.tan@uru.ac.th
เบอร์โทร ๐๙๐-๙๗๖-๒๗๖๓

หลักสูตรที่ ๖ การจัดการความรู้

ดร.ปภาดา ชมพูนิตย์

อาจารย์ พยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ความเชี่ยวชาญ การจัดการและดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและการจัดทำนวัตกรรมทางการพยาบาลที่ใช้ในการดูแลสุขภาพ และการจัดการสุขภาพชุมชน
อีเมล์ chomphunit@gmail.com
เบอร์โทร ๐๘๔-๙๘๒-๐๐๙๔

ผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อ้อมน้อย

อาจารย์ประจำหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ความเชี่ยวชาญ ระบาดวิทยา การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
อีเมล์ o.pongsak@hotmail.com
เบอร์โทร ๐๘๙-๗๐๕-๗๐๑๖

อาจารย์ ดร.กิตติวรรณ จันทร์ฤทธิ์

อาจารย์ประจำหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ความเชี่ยวชาญ การส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัย การดูแลและการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ
อีเมล์ kittiwanjunrith@yahoo.com
เบอร์โทร ๐๙๑-๐๒๔-๗๗๐๓

หลักสูตรที่ ๗ การจัดการความยั่งยืน

อ.สงกรานต์ ถุงแก้ว

อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ(นานาชาติ)
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ความเชี่ยวชาญ ภาษาอังกฤษ, ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น, การจัดการท่องเที่ยวชุมชนและการจัดการความยั่งยืน
อีเมล์ krukan@hotmail.com
เบอร์โทร ๐๘๘-๒๗๓๐๕๔๒

ผศ.ดร.ณิชารีย์ ใจคำวัง

อาจารย์ประจำหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ความเชี่ยวชาญ สาธารณสุขชุมชน การพัฒนาสังคม ผู้สูงอายุ การประเมินผลโครงการ การวิจัยเชิงคุณภาพ
อีเมล์ jkwnicharee@uru.ac.th
เบอร์โทร ๐๘๑-๕๒๑-๕๐๑๓