ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและรูปแบบกิจกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถผู้นำขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ

วันที่ 8 มกราคม 2563 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและรูปแบบกิจกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถผู้นำขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะของภาคีเครือข่ายภาคเหนือ นำโดย รศ.ดร.ฉัตรนภา พรหมมา ที่ปรึกษาศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ฯ และคณะทำงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะฯ จการการจัดกิจกรรมมีวัตถุประสงค์ (1)เพื่อพัฒนาหลักสูตรและรูปแบบกิจกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถผู้นำขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ (2) เพื่อพิจารณาคัดเลือกวิทยากรแกนนำในแต่ละหลักสูตรและกลุ่มเป้าหมายแกนนำขับเคลื่อนที่เข้าร่วมอบรม โดยมี 5+2 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรที่ 1 หลักการและแนวคิดการสร้างเสริมสุขภาวะ โดย รศ.ดร.จักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์ และคณะหลักสูตรที่ 2 การบริหารโครงการสุขภาวะ โดย ดร.เสถียรภัคณ์ มุขดี และคณะ หลักสูตรที่ 3 การสื่อสารเพื่อสังคมสุขภาวะ โดย .ดร.รดี ธนารักษ์ และคณะ หลักสูตรที่ 4 การสร้างและบริหารเครือข่าย โดย .เผด็จการ กันแจ่ม และคณะ หลักสูตรที่ 5 ผู้นำและทักษะการจัดการในงานสุขภาวะ โดย ผศ.ดร.ยุพินเถื่อนศรี และคณะ หลักสูตรที่ 6 การจัดการความรู้ โดย ผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อ้นมอย และคณะ หลักสูตรที่ 7 การจัดการความยั่งยืน โดย .สงกรานต์ ถุงแก้ว และคณะ ห้องประชุมพิชัยพรรณ ชั้น 3 อาคารเรือนต้นสัก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *