หลักสูตรที่ 5 “หลักสูตรการสื่อสารเพื่อสังคมสุขภาวะ” Social Communication in Health Promotio

สื่อสารอย่างมีกลยุทธ์ ขับเคลื่อนสู่สังคมสุขภาวะ

หลักสูตรหลักการสื่อสารเพื่อสังคมสุขภาวะ มุ่งพัฒนาความสามารถของภาคีให้สามารถวิเคราะห์ ออกแบบแนวทางการสื่อสาร และวางแผนกลยุทธ์เพื่อการสื่อสารให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในการสร้างเสริมสังคมสุขภาวะ

Highlights

01

หลักการสื่อสารเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ

เข้าใจหลักการพื้นฐาน องค์ประกอบการสื่อสาร (S-M-C-R[+E+F]) แนวคิด และกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อสุขภาวะ

02

การสื่อสาร 3 ระดับ

เข้าใจคุณลักษณะและแนวทางการสื่อสารเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะในระดับต่างๆ ทั้งการสื่อสารเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ การสื่อสารเพื่อขับเคลื่อนสังคม และการสื่อสารเพื่อเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง

03

วางแผนการสื่อสารแบบมีกลยุทธ์

เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการออกแบบสื่อสารอย่างมีกลยุทธ์ เพื่อให้โครงการและกิจกรรมประสบผลสำเร็จได้ตามเป้าหมายที่วางไว้

04

เรียนรู้เครื่องมือและเทคนิคการสื่อสารเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงสุขภาวะ

ออกแบบสารและสื่อให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนด

05

กรณีศึกษาสู่การนำไปปฏิบัติ

กรณีศึกษาจากภาคี สสส. และงานภาคสังคมทั้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมสื่อการเรียนรู้สมัยใหม่

WHY

ทําไมการสื่อสารจึงมีความสำคัญต่อการสร้างเสริมสุขภาพ

ในยุคของการสื่อสารที่ไร้ขีดจํากัด ทําให้คนสามารถเข้าถึงสื่อต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น “การสื่อสาร อย่างมีกลยุทธ์” จึงเป็นเครื่องมือสําคัญในการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพให้ประสบผลสําเร็จได้ โดยผู้ขับเคลื่อนงานหรือนักสร้างเสริมสุขภาพควรมีทักษะและความเข้าใจในการสื่อสาร สามารถวิเคราะห์ วางแผน ออกแบบการสื่อสารอย่างมีกลยุทธ์ และใช้เครื่องมือการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงสุขภาวะได้ทั้งในระดับบุคคล ชุมชน/สังคม และโครงสร้าง/นโยบาย

WHAT

การสื่อสารเพื่อสังคมสุขภาวะ คืออะไร

หลักสูตรการสื่อสารเพื่อสังคมสุขภาวะ

มุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานด้านการสื่อสารเพื่อเปล่ยนแปลงพฤติกรรมเชิงสุขภาวะ การประยุกต์ใช้แนวคิดเพื่อวางแผนการสื่อสารให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในการสร้างเสริมสังคมสุขภาวะทั้งพฤติกรรมระดับบุคคล พฤติกรรมระดับกลุ่มคน จนถึงระดับโครงสร้างและนโยบาย โดยมีความเข้าใจในจิตวิทยาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม กระบวนการสื่อสารที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง การวางแผนการสื่อสาร และกลุยุทธ์การสื่อสารเพื่อเปลี่ยนแปลงนโยบาย ฯลฯ

เนื้อหาประกอบด้วย

  • การสื่อสารเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะ
  • การสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ
  • การสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
  • การสื่อสารเพื่อการผลักดันนโยบาย
  • เทคนิคและเครื่องมือเพื่อการสื่อสารงานสุขภาวะ

WHO

หลักสูตรการสื่อสารเพื่อสังคมสุขภาวะ เหมาะกับใคร

ภาคีเครือข่ายด้านการสร้างเสริมสุขภาวะของ สสส. ทั้งผู้จัดการ ผู้รับผิดชอบ ผู้ปฏิบัติงานของแผนงาน/โครงการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ สสส. ที่ต้องการเรียนรู้ เข้าใจ และฝึกทักษะด้านการสื่อสารเพื่อสร้างสังคมสุขภาวะ