หลักสูตรที่ 4 “หลักสูตรการบริหารโครงการสุขภาวะ” Project Management in Health Promotion

บริหารโครงการสุขภาวะ ขับเคลื่อนโครงการเพื่อผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ

หลักสูตรการบริหารโครงการสุภาวะ มุ่งเน้นการพัฒนาความสามารถของภาคีเครือข่าย ให้สามารถวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุของปัญหา จัดทำโปรแกรมผลลัพธ์ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง ตลอดจนเรียนรู้เคล็ดลับการพัฒนาข้อเสนอโครงการสร้างเสริมสุขภาะให้มีประสิทธิภาพ สร้างการเปลี่ยนแปลงในสังคมได้อย่างแท้จริง

Highlights

01

แนวคิดพื้นฐานการสร้างเสริมสุขภาพ

เข้าใจหลักการสร้างเสริมสุขภาพ ปัจจัยสังคมกำหนดสุขภาพและบทบาทของ สสส.

02

การบริหารจัดการเชิงผลลัพธ์

เข้าใจวงจรการจัดการผลลัพธ์ การออกแบบและกำหนดระดับของผลลัพธ์ และองค์ประกอบของโปรแกรมผลลัพธ์

03

จัดทำต้นไม้ปัญหา (Problem Tree Anaysis)

วิเคราหะ์สถานการณ์ สภาพปัญหาด้วยแผนผังต้นไม้ปัญหา เพื่อวางแผนและบริหารจัดการโครงการได้อย่างเหมาะสม

04

วิเคราะห์แรงเสริม-แรงต้าน (Force Field Analysis)

กำหนดกิจกรรมและภาคีที่จะช่วยเพิ่มแรงเสริมและลดแรงต้านให้บรรลุผลลัพธ์ของโครงการที่ต้งเป้าไว้

05

จัดทำโปรแกรมผลลัพธ์ (Logic Model)

เชื่อมโยงผลการวิเคราะห์ต้นไม้ปัญหา แรงเสริม แรงต้าน เพื่อจัดทำโปรแกรมผลลัพธ์ที่สมบูรณ์

06

ฝึกเขียนข้อเสนอโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงผลลัพธ์

เพื่อให้ได้ข้อเสนอโครงการที่มีประสิทธิภาพ

WHY

ทําไมการบริหารโครงการสุขภาวะจึงมีความสำคัญ

การบริหารจัดการที่ดีเป็นปัจจัยแห่งความสําเร็จของการดําเนินงานทุกระดับ โดยเฉพาะในยุคที่เผชิญ การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ยิ่งจําเป็นต้องมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย สุขภาวะที่ดีของประชาชน การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงผลลัพธ์มีความแตกต่างจากการ บริหารจัดการทั่วไป เพราะมุ่งเน้นให้ทีมงานกลุ่มเป้าหมายและผู้ที่เกี่ยวข้องเกิดข้อตกลงร่วมกันตลอด กระบวนการทํางาน และเป็นการเสริมสมรรถนะทีมงานและภาคีที่เกี่ยวข้องให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี ประสิทธิผลซึ่งเป็นทักษะที่นักสร้างเสริมสุขภาพมืออาชีพควรมี

WHAT

การบริหารโครงการสุขภาวะ คืออะไร

หลักสูตรหลักการบริหารโครงการสุขภาวะ

มุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจในการบริหารจัดการ โครงการอย่างครบวงจร ตั้งแต่การจัดการเชิงกลยุทธ์ การเชื่อมโยงกลยุทธ์ไปยังแนวคิดหรือโครงการ การจัดทำข้อเสนอโครงการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยเช่ือมโยงกับเป้าหมายและผลลัพธ์ที่ชัดเจน ตลอดจนการบริหารจัดการโครงการให้สัมฤทธิ์ผล ตามที่กำหนดไว้ ฯลฯ

เนื้อหาประกอบด้วย

  • การจัดการเชิงกลยุทธ์ด้านสุขภาวะ
  • การพัฒนาข้อเสนอโครงการด้านสุขภาวะ
  • การวางแผนและบริหารโครงการด้านสุขภาวะ
  • การวัดและการติดตามประเมินผลสำเร็จโครงการและการถอดบทเรียน

WHO

หลักสูตรการบริหารโครงการสุขภาวะเหมาะกับใคร

ภาคีเครือข่ายด้านการสร้างเสริมสุขภาวะของ สสส. ทั้งผู้จัดการ ผู้รับผิดชอบ ผู้ปฏิบัติงานของแผนงาน/โครงการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ สสส. ที่ต้องการเรียนรู้ เข้าใจ และฝึกทักษะด้านการบริหารโครงการสุขภาวะ