ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
...
ระบบสารสนเทศงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์

เชื่อมโยงข้อมูลโครงการของมหาวิทยาลัยฯ

บันทึกข้อมูลผลลัพธ์การดำเนินงาน

สร้างสารสนเทศสนับสนุนการวิจัย

เปิดโปรแกรม
...
ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย

จัดเก็บไฟล์รายงานวิจัย

เผยแพร่ข้อมูลงานวิจัย

จัดทำประวัตินักวิจัย

เปิดโปรแกรม
...
ระบบฐานข้อมูลโครงการยุทธศาสตร์

จัดการโครงการยุทธศาสตร์

เผยแพร่ข้อมูลโครงการ

สารสนเทศงานยุทธศาสตร์

เปิดโปรแกรม
...
ระบบจัดการภาระงานวิจัย

บันทึกข้อมูลภาระงานวิจัย

เชื่อมโยงระบบภาระงาน มรอ.

จัดเก็บประวัติภาระงานวิจัย

รายละเอียด