ระบบฐานข้อมูลโครงการยุทธศาสตร์

กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
people
ข้อมูลโครงการยุทธศาสตร์

นักวิจัย 482 คน

โครงการยุทธศาสตร์ทั้งหมด 1012 เรื่อง

โครงการ ปี 2563 327 เรื่อง

โครงการ ปี 2564 162 เรื่อง

โครงการ ปี 2565 194 เรื่อง

โครงการ ปี 2566 177 เรื่อง

โครงการ ปี 2567 152 เรื่อง

ขั้นตอนดำเนินการ

ระยะที่ 1 นำเข้าโครงการที่อนุมัติแล้ว ภายใน 31 ธันวาคม 2566

ระยะที่ 2 รายงานความก้าวหน้า (เดือนกุมภาพันธ์ 2567)

ระยะที่ 3 รายงานผลเสร็จสิ้นโครงการ (1 - 15 พฤษภาคม 2567)

ระยะที่ 4 รายงานผลแนบไฟล์ฉบับสมบูรณ์ (ภายใน 30 มิถุนายน 2567)

ปิดระบบ (วันที่ 1 กรกฎาคม 2567)

คู่มือการบันทึกโครงการ
คู่มือรายงานความก้าวหน้า
คู่มือรายงานฉบับสมบูรณ์
ระบบการแจ้งเตือน