ระบบฐานข้อมูลโครงการยุทธศาสตร์

กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
people
ข้อมูลโครงการยุทธศาสตร์

นักวิจัย 452 คน

โครงการยุทธศาสตร์ทั้งหมด 709 เรื่อง

โครงการ ปี 2563 327 เรื่อง

โครงการ ปี 2564 165 เรื่อง

โครงการ ปี 2565 195 เรื่อง

โครงการ ปี 2566 19 เรื่อง

โครงการ ปี 2567 0 เรื่อง

ขั้นตอนดำเนินการ

ระยะที่ 1 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มโครงการ

ระยะที่ 2 ยื่นข้อเสนอโครงการในระบบ Splan

ระยะที่ 3 บันทึกรายละเอียดตัวชี้วัดโครงการ

ระยะที่ 4 รายงานความก้าวหน้าผลดำเนินการ

ระยะที่ 5 รายงานผลตามตัวชี้วัดโครงการ

ระยะที่ 6 ส่งผลดำเนินการสมบูรณ์ในระบบ

ระบบรองรับอุปกรณ์ Tablet, Desktop