ระบบฐานข้อมูลโครงการยุทธศาสตร์

กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
people
ข้อมูลโครงการยุทธศาสตร์

นักวิจัย 452 คน

โครงการยุทธศาสตร์ทั้งหมด 869 เรื่อง

โครงการ ปี 2563 327 เรื่อง

โครงการ ปี 2564 165 เรื่อง

โครงการ ปี 2565 195 เรื่อง

โครงการ ปี 2566 179 เรื่อง

โครงการ ปี 2567 3 เรื่อง

ขั้นตอนดำเนินการ

ระยะที่ 1 นำเข้าโครงการที่อนุมัติแล้ว ภายใน 31 ธันวาคม 2566

ระยะที่ 2 รายงานความก้าวหน้า (เดือนกุมภาพันธ์ 2567)

ระยะที่ 3 รายงานผลเสร็จสิ้นโครงการ (1 - 15 พฤษภาคม 2567)

ระยะที่ 4 รายงานผลแนบไฟล์ฉบับสมบูรณ์ (ภายใน 30 มิถุนายน 2567)

ปิดระบบ (วันที่ 1 กรกฎาคม 2567)

ระบบรองรับอุปกรณ์ Tablet, Desktop