ระบบสารสนเทศงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
people

URU

Digital

University

497

นักวิจัย
ข้อมูล 938 จาก 1689 โครงการ

งานวิจัย

547

33.09% (uses of data)

โครงการยุทธศาสตร์

999

68.67% (uses of data)

โครงการ U2T

74

81.08% (uses of data)

โครงการบริการวิชาการอื่นๆ

69

15.94% (uses of data)