เกี่ยวกับระบบ ผู้รับผิดชอบระบบและการติดต่อสื่อสาร.

User Image Lrd System. Local Research Development System

การจัดการความรู้และเสริมพลังเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

โดยความร่วมมือระหว่างเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏกับชุมชนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและกลไกการสนับสนุนการวิจัยเชิงพื้นที่ให้เกิดรูปธรรมการทำงานร่วมกัน ของนักวิชาการในเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ และเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้งหมด 38 แห่ง