นักวิจัย รายงานข้อมูล

ลำดับ ชื่อนักวิจัย สังกัด ความเชี่ยวชาญ งานวิจัย งานสร้างสรรค์
1 ผศ.ดร. จารินี ม้าแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ Expert 1 Research 2 Creative 0
2 นาย ธนากรณ์ ทำทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ Expert 0 Research 0 Creative 0
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุวดี ตรงต่อกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Expert 1 Research 1 Creative 0
4 Dr. Tuan Nguyen Ngoc มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Expert 1 Research 3 Creative 0
5 อาจารย์ ดร.กชกร ลาภมาก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Expert 0 Research 0 Creative 0
6 อาจารย์กชกร เพ็งศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Expert 0 Research 0 Creative 0
7 อาจารย์กนกนาฏ พรหมนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ Expert 0 Research 0 Creative 0
8 อาจารย์กนกพร เอกกะสินสกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Expert 0 Research 1 Creative 0
9 อาจารย์กนกพร สันเทพ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Expert 0 Research 0 Creative 0
10 ดร.กนกรัตน์ ชลศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Expert 0 Research 0 Creative 0
11 อาจารย์ ดร.กนกวรรณ กันยะมี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Expert 0 Research 2 Creative 0
12 อาจารย์กนกวรรณ เกิดพิน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Expert 0 Research 4 Creative 0
13 นางสาวกนกวรรณ แก้วเกาะสะบ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Expert 0 Research 2 Creative 0
14 อาจารย์กนกวรรณ ปานสุขสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ Expert 0 Research 0 Creative 0
15 อาจารย์กนกวรรณ ปุณณตระกูล มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ Expert 0 Research 0 Creative 0
16 อาจารย์กนิษฐ ศรีปานแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Expert 1 Research 0 Creative 0
17 อาจารย์กมลชนก ทองเอียด มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Expert 0 Research 2 Creative 0
18 ผศ.กมลทิพย์ ตรีเดช มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม Expert 0 Research 1 Creative 0
19 นางสาวกมลวรรณ บุตรประเสริฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม Expert 1 Research 2 Creative 0
20 อาจารย์กมลวรรณ มั่งคั่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Expert 0 Research 0 Creative 0
21 อาจารย์กมลวรรณ ทาวัน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Expert 0 Research 0 Creative 0
22 อาจารย์กมลสร ลิ้มสมมุติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Expert 0 Research 0 Creative 0
23 อาจารย์กรรณิการ์ ชัยสิทธิ์สงวน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Expert 0 Research 0 Creative 0
24 นาย กรรัช มากเจริญ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ Expert 0 Research 0 Creative 0
25 นางสาวกรรัตน์ ทองศรีสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Expert 0 Research 0 Creative 0
26 ผศ.ดร.กฤตชน วงศ์รัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Expert 1 Research 0 Creative 0
27 อาจารย์กฤตภาส จินาภาค มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Expert 0 Research 0 Creative 0
28 อาจารย์กฤติมา อินทะกูล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Expert 1 Research 1 Creative 0
29 อาจารย์กฤติเดช มิ่งไม้ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ Expert 0 Research 0 Creative 0
30 อาจารย์.ดร.กฤษฎา วรพิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Expert 1 Research 0 Creative 0
31 อาจารย์กฤษณพงษ์ วิชัยดิษฐ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Expert 0 Research 1 Creative 0
32 อาจารย์กฤษดากร เพ็ชรดิษฐ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Expert 0 Research 0 Creative 0
33 อาจารย์กว้าง ภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม Expert 0 Research 2 Creative 0
34 อาจารย์กวิน บุญประโคน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย Expert 0 Research 1 Creative 0
35 นางสาวกัณฑรีรัตน์ ศรีเบญจมาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Expert 1 Research 0 Creative 0
36 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันต์ฤทัย คลังพหล มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ Expert 0 Research 1 Creative 0
37 ผศ.กาญจนา คำสมบัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม Expert 0 Research 1 Creative 0
38 อาจารย์กาญจนา พรหมเรืองฤทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Expert 1 Research 1 Creative 0
39 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา คุมา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Expert 1 Research 1 Creative 0
40 อาจารย์กาญจนา สังข์ผาด มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Expert 1 Research 1 Creative 0
41 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา รัตนธีรวิเชียร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Expert 0 Research 0 Creative 0
42 อาจารย์กานดา ปุ่มสิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย Expert 0 Research 5 Creative 0
43 อาจารย์กานดิศ ศิริสานต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Expert 1 Research 2 Creative 0
44 อาจารย์กานต์มณี ไวยครุฑ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ Expert 0 Research 1 Creative 0
45 ร.ต.อ.หญิง กิ่งแก้ว สำรวยรื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Expert 1 Research 0 Creative 0
46 นายกิตติกวินท์ เอี่ยมวิริยาวัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ Expert 1 Research 2 Creative 0
47 อาจารย์กิตติญา ตุ้ยคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Expert 0 Research 0 Creative 0
48 อาจารย์กิตติศักดิ์ รุจิกาญจนรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Expert 1 Research 1 Creative 0
49 อาจารย์กิตินันท์ มากปรางค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ Expert 0 Research 1 Creative 0
50 อาจารย์กิติวัฒน์ กิติบุตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Expert 0 Research 1 Creative 0
51 นางกิติสา วงศ์คำ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ Expert 0 Research 4 Creative 0
52 อาจารย์กีรฉัตร วันช่วย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ Expert 0 Research 0 Creative 0
53 ดร.กีรติ ภูมิผักแว่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย Expert 0 Research 1 Creative 0
54 นางสาวกุลธิดา ธรรมรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ Expert 0 Research 0 Creative 0
55 อาจารย์กุลริศา คำสิงห์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม Expert 0 Research 1 Creative 0
56 อาจารย์กุลวดี เข่งว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Expert 1 Research 0 Creative 0
57 อาจารย์ ดร.กู้เกียรติ ก้อนแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Expert 1 Research 1 Creative 0
58 อาจารย์ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Expert 0 Research 3 Creative 0
59 อาจารย์ขจรศักดิ์ เอี่ยมนอก มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ Expert 0 Research 0 Creative 0
60 อาจารย์ ดร.ขนิษฐา ภกลภักดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ Expert 0 Research 0 Creative 0
61 ผศ.ขวัญนภา วงศ์ไพศาลสิริกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ Expert 0 Research 1 Creative 0
62 นางสาวขวัญยุพา ศรีสว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม Expert 1 Research 1 Creative 0
63 นางสาวคคนางค์ ช่อชู มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ Expert 0 Research 2 Creative 0
64 อาจารย์คงขวัญ ศรีสอาด มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Expert 1 Research 1 Creative 0
65 อาจารย์คณิต เรืองขจร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ Expert 0 Research 1 Creative 0
66 นางสาวคณิตตา ธรรมจริยวงศา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ Expert 0 Research 0 Creative 0
67 อาจารย์คมกริษณ์ ศรีพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Expert 0 Research 0 Creative 0
68 อาจารย์คู่ขวัญ แสงศิริ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Expert 1 Research 0 Creative 0
69 อาจารย์จรัสศรี ศรีโภคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย Expert 0 Research 1 Creative 0
70 อาจารย์จรินทร์ ย่นพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย Expert 0 Research 0 Creative 0
71 อาจารย์จริยา รัชตโสตถิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Expert 1 Research 2 Creative 0
72 อาจารย์จรีนันทร์ กล่อมนรา แก้วรักษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Expert 0 Research 0 Creative 0
73 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ คำทิพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Expert 0 Research 1 Creative 0
74 อาจารย์จวง เผือกคง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Expert 0 Research 1 Creative 0
75 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤช ศรีละออ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Expert 1 Research 0 Creative 0
76 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรกฤษณ์ ฮั่นยะลา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Expert 0 Research 0 Creative 0
77 อาจารย์ ดร.จักรชัยวัฒน์ กาวีวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Expert 0 Research 1 Creative 0
78 ผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ ภูโสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม Expert 0 Research 1 Creative 0
79 ผศ.ดร.จันทิราพร ศิรินนท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ Expert 0 Research 3 Creative 0
80 อาจารย์จานนท์ ศรีเกตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ Expert 0 Research 1 Creative 0
81 อาจารย์จารุณี มุมบ้านเซ่า มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ Expert 0 Research 1 Creative 0
82 ดร. จารุพร มีทรัพย์ทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย Expert 0 Research 1 Creative 0
83 ดร.จารุโส สุดคีรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Expert 0 Research 1 Creative 0
84 อาจารย์ ดร.จำรัส อึ้งศรีวงษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Expert 1 Research 1 Creative 0
85 อาจารย์จำรูญ จันทร์กุญชร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Expert 0 Research 0 Creative 0
86 อาจารย์จิตติมา จ้อยเจือ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Expert 0 Research 0 Creative 0
87 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตติมา พีรกมล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย Expert 0 Research 0 Creative 0
88 อาจารย์จิตรรดา พงศธราธิก มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Expert 1 Research 2 Creative 0
89 อาจารย์จิตรลดา มูลมา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Expert 0 Research 0 Creative 0
90 อาจารย์ ดร. จิตศิริน ลายลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Expert 1 Research 0 Creative 0
91 นางสาวจิตินันท์ พันธ์สุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ Expert 0 Research 0 Creative 0
92 ผศ.ดร.จิตเกษม หลำสะอาด มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Expert 0 Research 2 Creative 0
93 อาจารย์จินดาพร แก้วลายทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Expert 0 Research 0 Creative 0
94 อาจารย์จิรประภา คำราช มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Expert 0 Research 0 Creative 0
95 อาจารย์จิรพันธ์ เครือสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Expert 0 Research 0 Creative 0
96 นายจิรวัฒน์ มาลา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Expert 0 Research 0 Creative 0
97 อาจารย์จิรวัฒน์ มาลา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Expert 0 Research 1 Creative 0
98 ดร.จิราพร วัฒนศรีสิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Expert 0 Research 0 Creative 0
99 อาจารย์จิราภรณ์ ภู่เทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Expert 0 Research 0 Creative 0
100 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จีรภัทร ใจอารีย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Expert 1 Research 3 Creative 0
101 อาจารย์ ดร.จีราภรณ์ พงศ์พันธ์ุพัฒนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Expert 0 Research 1 Creative 0
102 อาจารย์จุฑาธิป ประดิพัทธ์นฤมล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Expert 1 Research 1 Creative 0
103 อาจารย์ ดร.จุฑามาศ ทะแกล้วพันธุ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Expert 1 Research 1 Creative 0
104 อาจารย์จุรีมาศ ดีอำมาตย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ Expert 0 Research 0 Creative 0
105 อาจารย์จุรีรัตน์ หนองหว้า มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ Expert 0 Research 1 Creative 0
106 อาจารย์จุฬาลักษณ์ มหาวัน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Expert 0 Research 0 Creative 0
107 ดร.จุไรรัตน์ อาจแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย Expert 0 Research 0 Creative 0
108 นางสาวฉลองบูรณ์ เพ็งลำ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม Expert 1 Research 5 Creative 0
109 รศ.ดร.ฉัตรนภา พรหมมา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Expert 0 Research 1 Creative 0
110 อาจารย์ฉัตรประภา ศิริรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ Expert 0 Research 1 Creative 0
111 อาจารย์ฉัตรสุดา มาทา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Expert 0 Research 0 Creative 0
112 อาจารย์ฉัตรเกษม ดาศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ Expert 0 Research 2 Creative 0
113 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชญานิษฐ์ ศศิวิมล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Expert 1 Research 0 Creative 0
114 อาจารย์ชนัญชิตา อรุณแข มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ Expert 0 Research 0 Creative 0
115 อาจารย์ชมพู อิสริยาวัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ Expert 0 Research 2 Creative 0
116 อาจารย์ชมภู่ เหนือศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม Expert 0 Research 1 Creative 0
117 อาจารย์ชมัยพร กาญจนพันธุ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Expert 0 Research 0 Creative 0
118 อาจารย์ชยพล ใจสูงเนิน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ Expert 0 Research 1 Creative 0
119 นางสาวชลาลัย วงศ์อารีย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ Expert 0 Research 1 Creative 0
120 นางสาวชลาลัย วงเวียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Expert 1 Research 1 Creative 0
121 นายชลาวัล วรรณทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ Expert 0 Research 0 Creative 0
122 ดร.ชลิดา เลื่อมใสสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Expert 0 Research 1 Creative 0
123 อาจารย์ชลิดา ช้างแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Expert 1 Research 1 Creative 0
124 อาจารย์ชลีดล อินยาศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Expert 1 Research 2 Creative 0
125 อาจารย์ชวลิต รักษาริภรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Expert 0 Research 2 Creative 0
126 อาจารย์ชัชชัย สุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Expert 0 Research 1 Creative 0
127 อาจารย์ชัชวินทร์ นวลศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Expert 1 Research 1 Creative 0
128 อาจารย์ ดร.ชัดนารี มีสุขโข มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Expert 0 Research 1 Creative 0
129 อาจารย์ ดร.ชัยยา นรเดชานันท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Expert 1 Research 2 Creative 0
130 อาจารย์ชัยวุฒิ เทโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ Expert 0 Research 0 Creative 0
131 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาคริต ศรีทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ Expert 0 Research 1 Creative 0
132 อาจารย์ชิดชนก วงศ์เครือ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Expert 0 Research 0 Creative 0
133 อาจารย์ชิดชนก ปานวิเชียร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Expert 1 Research 3 Creative 0
134 อาจารย์ชิสาพัชร์ ชูทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Expert 0 Research 1 Creative 0
135 อาจารย์ชิโนรส ละอองวรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Expert 0 Research 1 Creative 0
136 ดร.ชุตินันท์ เจริญชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย Expert 0 Research 1 Creative 0
137 อาจารย์ชุตินิษฐ์ ปานคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Expert 0 Research 1 Creative 0
138 นายชูศักดิ์ ขันธชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ Expert 0 Research 0 Creative 0
139 อาจารย์ญานเวทย์ เหมือนพร้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย Expert 0 Research 0 Creative 0
140 อาจารย์ ดร.ฐพงษ์ ธีระวัฒนานนท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ Expert 0 Research 0 Creative 0
141 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐานันดร์ โต๊ะถม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Expert 0 Research 1 Creative 0
142 อาจารย์ฐิฏิกานต์ สุริยะสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Expert 0 Research 1 Creative 0
143 ดร.ฐิตาภรณ์ เวียงวิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ Expert 1 Research 1 Creative 0
144 นายฐิติพร วรฤทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ Expert 0 Research 2 Creative 0
145 อาจารย์ฐิติมา โรจนไพฑูรย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Expert 0 Research 0 Creative 0
146 ผศ.ฐิติมา บุณฑริก มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Expert 1 Research 2 Creative 0
147 อาจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ คล่องดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Expert 1 Research 2 Creative 0
148 ดร.ณปภัช วรรณตรง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ Expert 0 Research 2 Creative 0
149 อาจารย์ ดร.ณภัทร วุฒธะพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Expert 1 Research 0 Creative 0
150 อาจารย์ณรงค์ บุญสิริสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย Expert 0 Research 0 Creative 0
151 อาจารย์ณศิริ ศิริพิมา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย Expert 0 Research 1 Creative 0
152 อาจารย์ณหทัย โชติกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ Expert 0 Research 0 Creative 0
153 ดร.ณัจฉรียา คำยัง มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย Expert 0 Research 0 Creative 0
154 อาจารย์ณัชชา สมจันทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย Expert 0 Research 0 Creative 0
155 ผศ.ณัชชานุช พิชิตธนารัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Expert 1 Research 1 Creative 0
156 อาจารย์ณัฏฐ์ชานันท์ วงค์ชาลี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย Expert 0 Research 0 Creative 0
157 อาจารย์ ดร.ณัฐกฤษฎ์ ธรรมกวินวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Expert 0 Research 2 Creative 0
158 อาจารย์ณัฐกานต์ แน่พิมาย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Expert 0 Research 1 Creative 0
159 อ.ดร.ณัฐกานต์ ภาคพรต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Expert 1 Research 1 Creative 0
160 นางสาวณัฐธยาน์ อังคประเสริฐกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม Expert 1 Research 2 Creative 0
161 นางณัฐนันท์ รัตนโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ Expert 0 Research 0 Creative 0
162 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Expert 0 Research 1 Creative 0
163 อาจารย์ณัฐพงษ์ คันธรส มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Expert 0 Research 1 Creative 0
164 ว่าที่ ร.ต.ณัฐพล วงษ์รัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ Expert 3 Research 2 Creative 0
165 นางณัฐยา เชิงฉลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม Expert 1 Research 1 Creative 0
166 อาจารย์ณัฐวัตร สุดจินดา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ Expert 0 Research 1 Creative 0
167 นายณัฐวุฒิ ทะนันไธสง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ Expert 0 Research 1 Creative 0
168 อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Expert 0 Research 1 Creative 0
169 อาจารย์ ดร.ณัฐสิมา โทขันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ Expert 0 Research 1 Creative 0
170 อาจารย์ณิชชาอร ศิริสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย Expert 0 Research 2 Creative 0
171 ผศ.ณิชารีย์ ใจคำวัง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Expert 0 Research 0 Creative 0
172 ผศ.ดรณิชารีย์ ใจคำวัง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Expert 0 Research 1 Creative 0
173 อาจารย์ดนยา สงครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม Expert 0 Research 1 Creative 0
174 อาจารย์ ดร.ดรุณศักดิ์ ตติยะลาภะ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ Expert 0 Research 0 Creative 0
175 อ.ดรุณี ทิพย์ปลูก มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Expert 1 Research 3 Creative 0
176 อาจารย์ดวงจันทร์ แก้วกงพาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Expert 0 Research 0 Creative 0
177 นางสาวดวงจิตร สุขภาพสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม Expert 1 Research 1 Creative 0
178 นางสาวดวงรัตน์ เสือขำ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม Expert 1 Research 1 Creative 0
179 อ.ดร.ดารัณ พราหมณ์แก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Expert 0 Research 0 Creative 0
180 อาจารย์ดาราวรรณ์ พลประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Expert 0 Research 0 Creative 0
181 อ.ดร.ดำรงศักดิ์ อาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Expert 1 Research 1 Creative 0
182 นายต่อศักดิ์ กาญจนทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ Expert 0 Research 1 Creative 0
183 อาจารย์ตะวัน ไชยวรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ Expert 0 Research 0 Creative 0
184 อาจารย์ตันติกร โนนศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย Expert 0 Research 2 Creative 0
185 อาจารย์ ดร.ตีรณรรถ ศรีสุนนท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ Expert 0 Research 0 Creative 0
186 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถิรนันท์ สอนแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Expert 0 Research 0 Creative 0
187 อาจารย์ถิรนันท์ ทิวาราตรีวิทย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ Expert 0 Research 1 Creative 0
188 อาจารย์ทนงศักดิ์ ปัดสินธุ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม Expert 0 Research 1 Creative 0
189 อาจารย์ทรงศักดิ์ ธรรมจำรัส มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Expert 1 Research 1 Creative 0
190 อาจารย์ทรงเดช ไชยชนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Expert 0 Research 0 Creative 0
191 อาจารย์ทศพร จินดาวรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Expert 0 Research 0 Creative 0
192 นางสาวทองสา บุตรงาม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ Expert 0 Research 0 Creative 0
193 อาจารย์ทอแสง พิมพ์เบ้าธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย Expert 0 Research 0 Creative 0
194 อาจารย์ทัศนีย์ สุนทร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Expert 0 Research 1 Creative 0
195 อาจารย์ ดร.ทัศพร ชูศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ Expert 0 Research 2 Creative 0
196 อาจารย์ทิพยาภรณ์ ปัตถา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Expert 0 Research 0 Creative 0
197 นางสาวทิพย์สุดา ทาสีดำ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ Expert 0 Research 2 Creative 0
198 อาจารย์ธธิธา เวียงปฏิ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ Expert 0 Research 1 Creative 0
199 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนกร สิริสุคันธา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Expert 0 Research 2 Creative 0
200 ผศ.ธนกฤต ทองคล้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Expert 0 Research 0 Creative 0
201 นายธนชาติ อิ่มสมบัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม Expert 0 Research 1 Creative 0
202 อาจารย์ ธนพร รังสิกรรพุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Expert 1 Research 0 Creative 0
203 อาจารย์ธนพร บัวรอด มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Expert 1 Research 0 Creative 0
204 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวิทย์ บุตรอุดม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Expert 0 Research 1 Creative 0
205 นางสาวธนัชพร มุลิภะบุตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม Expert 1 Research 1 Creative 0
206 ผศ.ดร.ธนัญชัย สิงห์มาตย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม Expert 0 Research 1 Creative 0
207 ดร.ธนัญชัย บุญหนัก มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย Expert 0 Research 3 Creative 0
208 ผศ.ธนา จารุพันธุเศรษฐ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Expert 0 Research 1 Creative 0
209 อาจารย์ธนานนท์ กลิ่นแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย Expert 0 Research 0 Creative 0
210 อาจารย์ธนาพูน วงค์ษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย Expert 0 Research 0 Creative 0
211 อาจารย์ธนาพูน วงค์ษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย Expert 0 Research 1 Creative 0
212 อาจารย์ธนิษฐ์นันท์ จันทร์แย้ม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ Expert 0 Research 1 Creative 0
213 อาจารย์ธนเทพ สุดแสง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Expert 0 Research 0 Creative 0
214 อาจารย์ธรรมรงค์ กันทัด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Expert 0 Research 0 Creative 0
215 อาจารย์ธวัชชัย ทำทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Expert 0 Research 0 Creative 0
216 นายธวัชระพงษ์ วงศ์สกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ Expert 0 Research 0 Creative 0
217 อาจารย์ธัชชัย อินทะสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ Expert 0 Research 0 Creative 0
218 นางสาวธัญญพร มาบวบ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Expert 1 Research 1 Creative 0
219 อาจารย์ธัญรัศม์ ยุทธสารเสนีย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ Expert 1 Research 2 Creative 0
220 นางสาวธัญลักษณ์ ชูศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Expert 0 Research 0 Creative 0
221 อาจารย์ธันยชนก ปะวะละ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม Expert 0 Research 2 Creative 0
222 อาจารย์ธันยบูรณ์ ถาวรวรรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Expert 0 Research 1 Creative 0
223 อาจารย์ธิดารัตน์ เหมือนเดชา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Expert 0 Research 0 Creative 0
224 นางสาวธิดารัตน์ คีมกระโทก มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ Expert 0 Research 1 Creative 0
225 ว่าที่ร้อยตรีธิติกฤศ มาเพ็ชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย Expert 0 Research 0 Creative 0
226 อาจารย์ธิติพร สุวรรณอำภา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Expert 1 Research 2 Creative 0
227 อาจารย์ธีรภัทร์ พุ่มพลอย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Expert 1 Research 1 Creative 0
228 อาจารย์ธีระ เทียนรุ่งไพศาล มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Expert 0 Research 0 Creative 0
229 นางสาวธีรารัตน์ จีระมะกร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ Expert 1 Research 2 Creative 0
230 อาจารย์ธีวรา จันทรสุรีย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Expert 0 Research 0 Creative 0
231 อาจารย์ธเนศ ยืนสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม Expert 0 Research 1 Creative 0
232 อาจารย์นงรัตน์ โมปลอด มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Expert 0 Research 0 Creative 0
233 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ ใจฉลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Expert 1 Research 8 Creative 0
234 นายนพดล บุณยรัตพันธุ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Expert 0 Research 0 Creative 0
235 นายนพดล วันภูษิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Expert 0 Research 0 Creative 0
236 อาจารย์นภาลัย ศรีวิชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Expert 0 Research 0 Creative 0
237 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Expert 0 Research 2 Creative 0
238 อาจารย์นรชัย สอนใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย Expert 0 Research 0 Creative 0
239 อาจารย์นรุวรรณ อยู่สำราญ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย Expert 0 Research 0 Creative 0
240 อาจารย์นฤภรณ์ พิมมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Expert 0 Research 0 Creative 0
241 อาจารย์นฤมล โสตะ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย Expert 0 Research 2 Creative 0
242 อาจารย์นฤมล อินทิรักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม Expert 0 Research 1 Creative 0
243 อาจารย์นลินรัตน์ อภิชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม Expert 0 Research 2 Creative 0
244 อาจารย์นลินี หิมพงษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม Expert 0 Research 2 Creative 0
245 อาจารย์ ดร.นวพล นนทภา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม Expert 0 Research 1 Creative 0
246 อ.ดร.นวรัตน์ ประทุมตา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Expert 1 Research 0 Creative 0
247 อาจารย์นัชชา ยันติ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ Expert 0 Research 1 Creative 0
248 อาจารย์นันทพร กงภูเวช มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย Expert 0 Research 1 Creative 0
249 อาจารย์นันทพันธ์ คดคง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Expert 1 Research 1 Creative 0
250 นางสาวนันทิดา โหวดมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม Expert 1 Research 1 Creative 0
251 อาจารย์นาถสุดา วงษ์บุญงาม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Expert 1 Research 1 Creative 0
252 อาจารย์นารีวรรณ พวงภาคีศิริ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Expert 0 Research 11 Creative 0
253 อาจารย์ ดร.นิชภา โมราถบ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Expert 0 Research 2 Creative 0
254 อาจารย์นิตยา มูลปินใจ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Expert 0 Research 1 Creative 0
255 อาจารย์นิตย์ เนี่ยงน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ Expert 0 Research 0 Creative 0
256 อาจารย์นิติราภรณ์ ศรีกันต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ Expert 0 Research 0 Creative 0
257 นางสาวนิธินันท์ มาตา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ Expert 0 Research 1 Creative 0
258 อาจารย์ ดร.นิธิพงศ์ ศรีเบญจมาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Expert 1 Research 0 Creative 0
259 อาจารย์นิธิพนธ์ น้อยเผ่า มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ Expert 0 Research 1 Creative 0
260 อาจารย์นิธิภัทร บุญปก มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย Expert 0 Research 2 Creative 0
261 ผศ.นินธนา เอี่ยมสะอาด มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Expert 0 Research 1 Creative 0
262 ดร.นิภาถรณ์ มีพันธุ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Expert 0 Research 0 Creative 0
263 อาจารย์นิยดา รักวงษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Expert 0 Research 0 Creative 0
264 นางสาวนิรมล ยินดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Expert 0 Research 0 Creative 0
265 อาจารย์ ดร.นิศากร สุวรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Expert 0 Research 0 Creative 0
266 อาจารย์ ดร.นิศากร สุวรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Expert 0 Research 0 Creative 0
267 อาจารย์นิศาชล พรมดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Expert 0 Research 0 Creative 0
268 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสา พักตร์วิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ Expert 0 Research 0 Creative 0
269 นางสาวนิสากร สุขหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Expert 0 Research 0 Creative 0
270 อาจารย์นุกูล กุดแถลง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม Expert 0 Research 1 Creative 0
271 อาจารย์นุจรี ใจประนบ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม Expert 0 Research 1 Creative 0
272 นางสาวนุชนาถ วิชิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Expert 0 Research 0 Creative 0
273 อาจารย์นุสรา แสงอร่าม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Expert 0 Research 0 Creative 0
274 อาจารย์บวรจิต เมธาฤทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Expert 1 Research 0 Creative 0
275 นางสาวบังอร ผิวเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Expert 0 Research 0 Creative 0
276 อาจารย์บัชญา ศรชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Expert 0 Research 0 Creative 0
277 อาจารย์บัญชา นวนสาย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ Expert 1 Research 2 Creative 0
278 ผศ.บัญชา พุฒิวนากุล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม Expert 0 Research 1 Creative 0
279 รศ.ดร.บัญญัติ ศิริธนาวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Expert 0 Research 0 Creative 0
280 อาจารย์บัณฑิต บุษบา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Expert 0 Research 0 Creative 0
281 อาจารย์ ดร.บัณศิกาญจ ตั้งภากรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Expert 0 Research 1 Creative 0
282 ผศ.บัวผิน โตทรัพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Expert 0 Research 0 Creative 0
283 อ.ว่าที่ ร.ต.ดร.บุญชาติ คติวัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Expert 1 Research 1 Creative 0
284 รองศาสตราจารย์ ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Expert 0 Research 3 Creative 0
285 อาจารย์บุญตา กลิ่นมาลี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Expert 1 Research 0 Creative 0
286 นายบุญวัฒน์ เหล่าว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Expert 0 Research 0 Creative 0
287 อาจารย์บุญส่ง คงแสนคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม Expert 0 Research 0 Creative 0
288 ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญส่ง เทียมภักดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม Expert 0 Research 1 Creative 0
289 อาจารย์บุญอนันต์ บุญสนธิ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ Expert 0 Research 1 Creative 0
290 ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเลียง สุพิมพ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย Expert 0 Research 1 Creative 0
291 นางสาวบุณฑริกา ปะติตัง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Expert 0 Research 0 Creative 0
292 ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษบา หินเธาว์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Expert 1 Research 6 Creative 0
293 อาจารย์ ดร.ปฏิพัทธิ์ ถนอมพงษ์ชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Expert 0 Research 1 Creative 0
294 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีปฐมพงศ์ พรมมาบุญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Expert 0 Research 0 Creative 0
295 อาจารย์ ดร.ปณตนนท์ เถียรประภากุล มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Expert 0 Research 0 Creative 0
296 อาจารย์ปณัท สุขสร้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ Expert 0 Research 0 Creative 0
297 อาจารย์ ดร.ปภาดา ชมพูนิตย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Expert 0 Research 0 Creative 0
298 นางสาวประกายดาว เสือเปรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Expert 0 Research 0 Creative 0
299 อาจารย์ประกายรัตน์ ทุนิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Expert 1 Research 0 Creative 0
300 ดร.ประดิษฐ์พร พงศ์เตรียง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Expert 0 Research 1 Creative 0
301 ดร.ประทุมทิพย์ ทองเจริญ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Expert 0 Research 1 Creative 0
302 อาจารย์ ดร.ประพรรธน์ พละชีวะ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ Expert 0 Research 1 Creative 0
303 อาจารย์ประพันธ์ แจ้งเอี่ยม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Expert 0 Research 1 Creative 0
304 อาจารย์ประภาพร แสงบุญเรือง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Expert 0 Research 0 Creative 0
305 อาจารย์ ดร.ประภาพร ชุลีลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ Expert 0 Research 1 Creative 0
306 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศิริ ใจผ่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Expert 1 Research 2 Creative 0
307 อาจารย์ ประยูร ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย Expert 0 Research 1 Creative 0
308 อาจารย์ปรัชญา โพธิหัง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Expert 0 Research 4 Creative 0
309 อาจารย์ปรัชญาไชย แช่มช้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Expert 0 Research 5 Creative 0
310 ดร.ปราณีย์ ศรัสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Expert 0 Research 0 Creative 0
311 นางสาวปรารถนา เเซ่อึ้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม Expert 0 Research 1 Creative 0
312 อาจารย์ปริญ วีระพงษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ Expert 0 Research 1 Creative 0
313 อาจารย์ปริญญา หวันเหล็ม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Expert 0 Research 1 Creative 0
314 อาจารย์ปริญญา สุกแก้วมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Expert 0 Research 0 Creative 0
315 อาจารย์ปริญญา ทองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม Expert 0 Research 1 Creative 0
316 อาจารย์ ดร.ปรินทร เต็มฌารศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ Expert 0 Research 0 Creative 0
317 อาจารย์ปวริศา เลิศวิริยะประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ Expert 0 Research 1 Creative 0
318 อาจารย์ปวีณา งามประภาสม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Expert 0 Research 1 Creative 0
319 อาจารย์ปัญจพล ไทยปิยะ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Expert 0 Research 1 Creative 0
320 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ Expert 0 Research 0 Creative 0
321 นางสาว ปัทมา ปัญญาใส มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย Expert 0 Research 1 Creative 0
322 ดร.ปารณีย์ ศรีสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Expert 0 Research 1 Creative 0
323 อาจารย์ปาริชาต กัณฑาทรัพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Expert 0 Research 0 Creative 0
324 อาจารย์ปิยนันท์ เกตุแสง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม Expert 0 Research 1 Creative 0
325 นางสาวปิยวดี น้อยน้ำใส มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Expert 0 Research 2 Creative 0
326 อาจารย์ปิยวรรณ ปาลาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Expert 0 Research 0 Creative 0
327 อาจารย์ ดร.ปิยะ กล้าประเสริฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ Expert 0 Research 1 Creative 0
328 นางปิยะดา เทพสาธร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Expert 0 Research 0 Creative 0
329 อาจารย์ปิยะรัตน์ ทองธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Expert 0 Research 0 Creative 0
330 อาจารย์ปิยาพร อภิสุนทรางกูร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย Expert 0 Research 1 Creative 0
331 อาจารย์ปุณฑริกา สุนทรวร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Expert 0 Research 0 Creative 0
332 อาจารย์ปุณณดา ทะรังศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Expert 0 Research 0 Creative 0
333 นางสาวผกามาศ มูลวันดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ Expert 0 Research 3 Creative 0
334 นางสาวผมหอม เชิดโกทา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ Expert 0 Research 1 Creative 0
335 นายพงศกร ศยามล มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Expert 0 Research 1 Creative 0
336 อาจารย์พงศ์เทพ จันทร์สันเทียะ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Expert 0 Research 1 Creative 0
337 อาจารย์พงศ์เทพ กุลชาติชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Expert 0 Research 0 Creative 0
338 อาจารย์พงศ์เทพ แก้วเสถียร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Expert 0 Research 2 Creative 0
339 ดร.พงษ์จันทร์ คล้ายอุดม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Expert 0 Research 1 Creative 0
340 อาจารย์พงษ์ธร วิจิตรกูล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Expert 0 Research 1 Creative 0
341 อาจารย์ ดร.พงษ์พันธุ์ พุทธิวิศิษฎ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Expert 0 Research 0 Creative 0
342 ดร.พงษ์ศักดิ์ นพรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Expert 0 Research 3 Creative 0
343 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ์ อยู่มั่น มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Expert 0 Research 0 Creative 0
344 นายพนม จองเฉลิมชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม Expert 1 Research 1 Creative 0
345 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนิดา ชาตยาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ Expert 0 Research 0 Creative 0
346 อาจารย์พนิตศรี ศรีเชื้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย Expert 0 Research 1 Creative 0
347 ดร.พมพ์แพร พุทธิชีวิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Expert 0 Research 0 Creative 0
348 รองศาสตราจารย์ ดร.พรชนก ทองลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Expert 0 Research 2 Creative 0
349 อาจารย์พรชัย เอี่ยมสาย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Expert 0 Research 0 Creative 0
350 ผศ.ดร.พรณรงค์ สิริปิยะสิงห์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม Expert 0 Research 1 Creative 0
351 อาจารย์ ดร.พรทิพย์ ครามจันทึก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Expert 0 Research 0 Creative 0
352 อาจารย์พรนภา บุญนำมา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Expert 0 Research 2 Creative 0
353 อาจารย์ ดร.พรนภา เตียสุธิกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ Expert 0 Research 1 Creative 0
354 นางสาวพรพรรณ ขจิตรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Expert 0 Research 0 Creative 0
355 อาจารย์พรพัฒน์ ฤทธิชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Expert 0 Research 0 Creative 0
356 นางสาวพรรณทิวา มากนวม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Expert 0 Research 0 Creative 0
357 อาจารย์พรรณี พิมพ์โพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ Expert 0 Research 0 Creative 0
358 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรสวรรค์ มณีทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Expert 0 Research 0 Creative 0
359 ดร.พราวตา จันโร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Expert 0 Research 0 Creative 0
360 อาจารย์พลกฤต รักจุล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Expert 0 Research 1 Creative 0
361 อาจารย์พลกฤต รักจุล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Expert 0 Research 0 Creative 0
362 อาจารย์พลอยพัชร ก้อนบาง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Expert 0 Research 0 Creative 0
363 นายพลอยไพลิน ศรีวิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ Expert 0 Research 0 Creative 0
364 ดร.พวงเพ็ญ ชูรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Expert 0 Research 2 Creative 0
365 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พอใจ สิงหเนตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Expert 0 Research 3 Creative 0
366 อาจารย์พัชรลักษณ์ วัฒนไชย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ Expert 0 Research 0 Creative 0
367 นายพัชรศักดิ์ อาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม Expert 2 Research 5 Creative 0
368 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรา วงศ์แสงเทียน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Expert 0 Research 4 Creative 0
369 อาจารย์พัชราภรณ์ จันทรฆาฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ Expert 0 Research 1 Creative 0
370 นางสาวพัชราวรรณ อาจหาญ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ Expert 0 Research 0 Creative 0
371 ผศ.ดร.พัชรี ถุงแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ Expert 1 Research 1 Creative 0
372 อาจารย์ ดร.พัชรี ปัญญานาค มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Expert 0 Research 2 Creative 0
373 ดร.พัชรี หลุ่งหมาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Expert 0 Research 2 Creative 0
374 อาจารย์พัฒนภาณุ ทูลธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Expert 0 Research 1 Creative 0
375 อาจารย์ ดร.พัณณกร สอนไว มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ Expert 0 Research 1 Creative 0
376 อาจารย์พัทธนันท์ โกธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Expert 0 Research 2 Creative 0
377 อาจารย์พันทิพย์ ถือเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Expert 0 Research 0 Creative 0
378 อาจารย์ ดร. พัสกร ลี้วิศิษฎ์พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Expert 0 Research 2 Creative 0
379 อาจารย์ ดร.พิชชา ถนอมเสียง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Expert 0 Research 0 Creative 0
380 อาจารย์พิชญา เพิ่มไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Expert 0 Research 0 Creative 0
381 อาจารย์ ดร.พิชญา เหลืองรัตนเจริญ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Expert 0 Research 4 Creative 0
382 อาจารย์พิชญาพร พรพันธุ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Expert 0 Research 0 Creative 0
383 อาจารย์พิชญ์ณี ตีรณากรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ Expert 0 Research 0 Creative 0
384 อาจารย์พิชญ์ทิพา สุวรรณศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม Expert 0 Research 1 Creative 0
385 อาจารย์พิชสุดา เดชบุญ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ Expert 0 Research 0 Creative 0
386 ว่าที่ร้อยตรีพิทูร กาญจนพันธุ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Expert 0 Research 1 Creative 0
387 อาจารย์พิบูลย์ หม่องเชย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Expert 0 Research 0 Creative 0
388 นายพิพัฒน์ ประจญศานต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ Expert 0 Research 2 Creative 0
389 อาจารย์ ดร.พิมพรรณ พิมลรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ Expert 0 Research 0 Creative 0
390 อาจารย์พิมพ์ชนก ตระกูลพิทักษ์กิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Expert 0 Research 0 Creative 0
391 ดร.พิมพ์แพร พุทธิชีวิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Expert 0 Research 0 Creative 0
392 อาจารย์ ดร.พิมรินทร์ คิรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Expert 0 Research 0 Creative 0
393 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิรภพ จันทร์แสนตอ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Expert 0 Research 1 Creative 0
394 ดร.พิสิฐ นิลเอก มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Expert 0 Research 2 Creative 0
395 อาจารย์พีชาณิกา เพชรสังข์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Expert 0 Research 0 Creative 0
396 อาจารย์พีรภัทร สงวนศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Expert 0 Research 1 Creative 0
397 อาจารย์พีรวัจน์ ชูเพ็ง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Expert 0 Research 0 Creative 0
398 อาจารย์ ดร.พีระพล ขุนอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Expert 0 Research 0 Creative 0
399 อาจารย์พุทธดี อุบลศุข มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Expert 0 Research 0 Creative 0
400 อาจารย์พูนสวัสดิ์ แก้วเกียรติสกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ Expert 0 Research 1 Creative 0
401 รองศาสตราจารย์พูลฉัตร วิชัยดิษฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Expert 0 Research 0 Creative 0
402 อาจารย์ ดร.ภคมน ปินตานา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Expert 0 Research 2 Creative 0
403 ผศ.ดร.ภมรรัตน์ สุธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Expert 0 Research 2 Creative 0
404 ดร.ภัทราพร เกษสังข์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย Expert 0 Research 1 Creative 0
405 อาจารย์ภาคภูมิ พิชวงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Expert 0 Research 2 Creative 0
406 อาจารย์ภาคย์ สธนเสาวภาคย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม Expert 0 Research 0 Creative 0
407 อาจารย์ภาณุวัฒน์ รังสรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Expert 0 Research 0 Creative 0
408 อาจารย์ภานุวัฒน์ ขันจา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Expert 3 Research 1 Creative 2
409 นางสาวภาศินี สุขสถาพรเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม Expert 1 Research 1 Creative 0
410 อาจารย์ภาศิริ เขตปิยะรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Expert 0 Research 0 Creative 0
411 อาจารย์มณฑณ ศรีสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Expert 0 Research 1 Creative 0
412 อาจารย์มณฑิรา จันทวารีย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม Expert 0 Research 0 Creative 0
413 นางมณีรัตน์ สุตันตังใจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย Expert 0 Research 4 Creative 0
414 ดร.มธุรส ชลามาตย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย Expert 0 Research 2 Creative 0
415 อาจารย์ ดร. มนตรา ศรีษะแย้ม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Expert 0 Research 0 Creative 0
416 อาจารย์มนตรี ชินสมบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ Expert 0 Research 1 Creative 0
417 อาจารย์มนทิพย์ จันทร์แก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ Expert 0 Research 0 Creative 0
418 นางสาว มนสิการ พงษ์พานิช มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Expert 0 Research 0 Creative 0
419 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนัญญา คำวชิระพิทักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ Expert 0 Research 0 Creative 0
420 อาจารย์ ดร.มนัส สายเสมา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ Expert 0 Research 1 Creative 0
421 นาย มนัสวี บุราณศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย Expert 0 Research 1 Creative 0
422 ผศ.น.สพ.ดร.มหิศร ประภาสะโนบล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Expert 1 Research 2 Creative 0
423 นางสาวมัชฌิมา อุดมศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม Expert 0 Research 1 Creative 0
424 นางสาวมัสลิน บัวบาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม Expert 0 Research 1 Creative 0
425 นางสาวมาลินี นาคใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม Expert 0 Research 1 Creative 0
426 ดร.มิติ เจียรพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Expert 0 Research 0 Creative 0
427 อาจารย์มินตรา ตรงต่อการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Expert 0 Research 1 Creative 0
428 อ.ดร.มุกข์ดา ศิริรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Expert 0 Research 0 Creative 0
429 นายมุกชัย ภูกาบิน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ Expert 0 Research 0 Creative 0
430 อาจารย์มโนลี ศรีเปารยะเพ็ญพงษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Expert 0 Research 2 Creative 0
431 อาจารย์ยรรยงวรกร ทองแย้ม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Expert 0 Research 1 Creative 0
432 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพา อภิโกมลกร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Expert 0 Research 2 Creative 0
433 ผศ.ดร.ยุพิน เถื่อนศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Expert 0 Research 2 Creative 0
434 อ.ดร.ยุพิน ยืนยง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Expert 1 Research 1 Creative 0
435 ว่าที่ ร.ต.หญิงยุวดี พ่วงรอด มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Expert 0 Research 0 Creative 0
436 อาจารย์รณชัย หมื่นวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Expert 0 Research 4 Creative 0
437 อาจารย์รติกร แสงห้าว มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม Expert 0 Research 2 Creative 0
438 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวิภา ยงประยูร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Expert 0 Research 6 Creative 0
439 อาจารย์รสสุคนธ์ ประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Expert 0 Research 1 Creative 0
440 อาจารย์รังสรรค์ สุคำภา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ Expert 0 Research 3 Creative 0
441 อาจารย์รังสรรค์ ลีเบี้ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ Expert 0 Research 1 Creative 0
442 นางสาวรังสินี เกตสุธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Expert 0 Research 0 Creative 0
443 อาจารย์รัชกร นามกร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Expert 0 Research 1 Creative 0
444 อาจารย์รัชฎาภรณ์ พัฒนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Expert 1 Research 2 Creative 0
445 อาจารย์ ดร.รัชดา คำจริง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Expert 0 Research 1 Creative 0
446 ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชดาพร หวลอารมณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Expert 0 Research 0 Creative 0
447 อ.รัชดาวัลย์ จิตรพรกุลวศิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Expert 1 Research 1 Creative 0
448 นางสาวรัชนีกร ทบประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ Expert 0 Research 0 Creative 0
449 อาจารย์ ดร.รัฐชาติ ทัศนัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ Expert 0 Research 1 Creative 0
450 อาจารย์รัฐวรรณ เทพหัสดิน ณ อยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Expert 1 Research 1 Creative 0
451 อาจารย์ ดร.รัตถชล อ่างมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ Expert 0 Research 1 Creative 0
452 นางสาวรัตนวรรณ ลิมวัฒนาสมุทร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม Expert 0 Research 9 Creative 0
453 ผศ.ดร.รัตนา วงศ์ชูพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Expert 0 Research 1 Creative 0
454 อาจารย์รัตนาภรณ์ อาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ Expert 0 Research 0 Creative 0
455 นางรัศมี เชาระกำ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ Expert 0 Research 0 Creative 0
456 ผศ.ดร.รามนรี นนทภา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม Expert 0 Research 1 Creative 0
457 อาจารย์ ดร.รุ่งกานต์ อินทวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย Expert 0 Research 0 Creative 0
458 อ.ดร.รุ่งกานต์ กล้าหาญ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Expert 1 Research 3 Creative 0
459 นางสาวรุ่งฤดี ล่ำชม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Expert 0 Research 0 Creative 0
460 อาจารย์รุ่งลาวัลย์ ละอำคา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม Expert 0 Research 1 Creative 0
461 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤทัย พานิช มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Expert 0 Research 1 Creative 0
462 อาจารย์ฤทัยทิพย์ จันทร์สระแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ Expert 0 Research 1 Creative 0
463 นางสาวฤทัยภัทร ให้ศิริกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ Expert 1 Research 2 Creative 0
464 นางลักขณา แก้วสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ Expert 0 Research 0 Creative 0
465 นางสาววงจันทร์ พูลเพิ่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ Expert 1 Research 2 Creative 0
466 อาจารย์วงศผกา พิมพา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม Expert 0 Research 2 Creative 0
467 นายวงศ์ระวิทย์ น้อมนำทรัพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม Expert 0 Research 1 Creative 0
468 อาจารย์วชิรศักดิ์ มัชฌิมาภิโร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Expert 0 Research 2 Creative 0
469 อาจารย์วชิระ วิจิตรพงษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Expert 1 Research 0 Creative 0
470 อาจารย์วชิราภรณ์ เขียวมั่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Expert 0 Research 1 Creative 0
471 นางสาววณิชา แผลงรักษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ Expert 1 Research 0 Creative 0
472 นางสาววนิดา ชัยชนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม Expert 0 Research 4 Creative 0
473 อาจารย์วรญา จตุพัฒน์รังสี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Expert 0 Research 0 Creative 0
474 อาจารย์วรภรณ์ วงค์สวัสดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Expert 0 Research 0 Creative 0
475 อาจารย์วรรณพร สารภักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม Expert 0 Research 1 Creative 0
476 อาจารย์วรรณา กุมารจันทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Expert 0 Research 3 Creative 0
477 อาจารย์วรรณี ทองระย้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Expert 0 Research 2 Creative 0
478 อ.ว่าที่ ร.ต.หญิงวรรณีศา สีฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Expert 1 Research 3 Creative 0
479 นายวรศิษฎ์ ศรีบุรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย Expert 0 Research 0 Creative 0
480 ดร.วรศิษฎ์ ศรีบุรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย Expert 0 Research 1 Creative 0
481 อาจารย์วรัฎฐา เหมทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Expert 1 Research 0 Creative 0
482 อาจารย์วราคม วงค์ชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Expert 0 Research 0 Creative 0
483 อาจารย์วราภรณ์ ภู่ภักดีพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Expert 0 Research 3 Creative 0
484 อาจารย์วราภรณ์ นิสสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Expert 1 Research 2 Creative 0
485 นายวราวุธ จอสูงเนิน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ Expert 0 Research 0 Creative 0
486 อาจารย์วริดา พลาศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม Expert 0 Research 2 Creative 0
487 ดร.วรินทร์ธร โตพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย Expert 0 Research 1 Creative 0
488 นางสาววริยา จันทร์ขำ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม Expert 0 Research 3 Creative 0
489 ดร.วริศรา สมเกียรติกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Expert 0 Research 1 Creative 0
490 นางวรีรัตน์ ก่อกิตติพงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ Expert 1 Research 1 Creative 0
491 นางวลัยลักษณ์ อมรสิริพงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม Expert 0 Research 11 Creative 0
492 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน์วิโรตม์ เนติศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Expert 0 Research 0 Creative 0
493 อาจารย์วัชรพล วงศ์จันทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ Expert 0 Research 0 Creative 0
494 อ.ดร.วัชระ เวชประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Expert 1 Research 2 Creative 0
495 ดร.วัชรี รวยรื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Expert 0 Research 2 Creative 0
496 อาจารย์วัชรีย์ อินทะชิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Expert 1 Research 0 Creative 0
497 นางสาววันเพ็ญ แซ่ท่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Expert 0 Research 0 Creative 0
498 อาจารย์วัลลภ สิงหราช มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Expert 0 Research 0 Creative 0
499 อาจารย์วัลลภ ทาทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย Expert 0 Research 4 Creative 0
500 นางสาววัลวิภา กาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Expert 0 Research 0 Creative 0
501 อาจารย์วัสส์พร จิโรจพันธุ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ Expert 0 Research 1 Creative 0
502 อาจารย์วายุรี ลำโป มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Expert 0 Research 0 Creative 0
503 ผศ. ดร.วาริธ ราศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม Expert 0 Research 1 Creative 0
504 อาจารย์วารินทร์ วงษ์วรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Expert 0 Research 1 Creative 0
505 ดร.วาสนา จาตุรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Expert 0 Research 1 Creative 0
506 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิจิตรา ทุนอินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Expert 1 Research 0 Creative 0
507 อาจารย์วิชชญา มณีชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Expert 1 Research 2 Creative 0
508 อาจารย์ วิภาดา ศรีเจริญ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Expert 1 Research 0 Creative 0
509 อาจารย์วิมพ์วิภา บุญกลิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Expert 0 Research 1 Creative 0
510 อาจารย์วิมล พรหมแช่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Expert 0 Research 0 Creative 0
511 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรยา วิฑูธีรศานต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย Expert 0 Research 1 Creative 0
512 นางวิลัยพร ยาขามป้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย Expert 0 Research 1 Creative 0
513 นางสาววิลาสินี ทองเเถบ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม Expert 0 Research 6 Creative 0
514 อาจารย์วิลินดา พงศ์ธราธิก มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ Expert 0 Research 1 Creative 0
515 อ.ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Expert 1 Research 2 Creative 0
516 อาจารย์วิศท์ เศรษฐกร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Expert 0 Research 1 Creative 0
517 อาจารย์วิศาธร ทนุกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Expert 0 Research 0 Creative 0
518 นายวิสิทธิ์ ลุมชะเนาว์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ Expert 1 Research 5 Creative 0
519 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ พรมเสน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Expert 0 Research 0 Creative 0
520 อาจารย์วิไลลักษณ์ เรืองสม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ Expert 0 Research 1 Creative 0
521 อาจารย์วิไลวรรณ ศรีหาตา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Expert 0 Research 5 Creative 0
522 อาจารย์วีณา ลิ้มสกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Expert 0 Research 1 Creative 0
523 อาจารย์วีณา จิรัตฐิวรุตม์มุล ชัยสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Expert 0 Research 0 Creative 0
524 อ.วีรยุทธ ศรีทุมสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Expert 1 Research 0 Creative 0
525 อาจารย์วีรศักดิ์ จอมกิติชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Expert 0 Research 0 Creative 0
526 อาจารย์ ดร.วีระวัฒน์ อุ่นเสน่หา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ Expert 0 Research 0 Creative 0
527 อาจารย์วีระศักดิ์ ศรีลารัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ Expert 0 Research 0 Creative 0
528 ผศ.วุฒิกร สายแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม Expert 0 Research 1 Creative 0
529 อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรีวุฒิชัย สายบุญจวง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ Expert 0 Research 2 Creative 0
530 อาจารย์วุฒิวัฒน์ อนันต์พุฒิเมธ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ Expert 0 Research 0 Creative 0
531 อาจารย์วุฒิวัฒน์ อนันต์พุฒิเมธ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ Expert 0 Research 1 Creative 0
532 อาจารย์ศรัณยา ฤกษ์ขำ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ Expert 0 Research 1 Creative 0
533 อาจารย์ศรันยา อัตถากร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม Expert 0 Research 1 Creative 0
534 รองศาสตราจารย์ศรินทร์ ทองธรรมชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม Expert 0 Research 2 Creative 0
535 นางสาวศรีนวล แตงภู่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ Expert 0 Research 1 Creative 0
536 ผศ.ศรีไพร สกุลพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Expert 0 Research 3 Creative 0
537 อาจารย์ ดร.ศศิธร จันทมฤก มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ Expert 0 Research 0 Creative 0
538 รองศาสตราจารย์ ดร.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ Expert 0 Research 0 Creative 0
539 อาจารย์ ดร.ศักดิ์ดา หอมหวล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Expert 0 Research 18 Creative 0
540 อาจารย์ศันสนีย์ วงศ์ชนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Expert 0 Research 0 Creative 0
541 อาจารย์ศัลยมน สังเว มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ Expert 0 Research 0 Creative 0
542 อาจารย์ ดร.ศิริกาญจน์ ธรรมยัติวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Expert 0 Research 7 Creative 0
543 อาจารย์ศิริกานดา แหยมคง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Expert 0 Research 0 Creative 0
544 อาจารย์ศิริจิตร ช่อสุวรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Expert 0 Research 1 Creative 0
545 ว่าที่ร้อยตรีศิริพงศ์ กันตะบุตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Expert 1 Research 0 Creative 0
546 นางศิริพร ฉายาทับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม Expert 0 Research 2 Creative 0
547 อาจารย์ศิริพร ทวีโรจนการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Expert 0 Research 0 Creative 0
548 อาจารย์ ดร. ศิริพรรณ ศรัทธาผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Expert 1 Research 3 Creative 0
549 อ.ดร.ศิริวรรณ แดงฉ่ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Expert 1 Research 2 Creative 0
550 อาจารย์ศิวัช ลาวัลย์วดีกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Expert 0 Research 0 Creative 0
551 นางสาวศิโรรัตน์ กุลวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ Expert 0 Research 0 Creative 0
552 นางศุภรัสมิ์ วิเชียรตนนท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม Expert 1 Research 1 Creative 0
553 อาจารย์ศุภรัสมิ์ ศิรพุทธิิพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Expert 1 Research 1 Creative 0
554 อาจารย์ศุภัทรชญา วีระกูล มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Expert 0 Research 1 Creative 0
555 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกลวรรณ ห่านจิตสุวรรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Expert 0 Research 0 Creative 0
556 อาจารย์สงกรานต์ ถุงแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Expert 0 Research 7 Creative 0
557 นต.ดร.สงคราม สมณวัฒนา ร.น. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Expert 1 Research 1 Creative 0
558 อาจารย์สงบ สิงสันจิตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Expert 0 Research 1 Creative 0
559 อาจารย์สนธิญา สุวรรณราช มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Expert 0 Research 1 Creative 0
560 ผศ.สมคิด ทุ่นใจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Expert 0 Research 2 Creative 0
561 นายสมคิด สาลี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ Expert 0 Research 0 Creative 0
562 อาจารย์ ดร.สมทรง บรรจงธิติทานต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ Expert 0 Research 1 Creative 0
563 ดร.สมพงษ์ ยิ่งเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Expert 0 Research 1 Creative 0
564 อาจารย์สมพร ติ๊บขัด มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Expert 0 Research 0 Creative 0
565 นายสมมาส เส้งนุ้ย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Expert 0 Research 1 Creative 0
566 อาจารย์สมยงค์ โสมอินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ Expert 0 Research 2 Creative 0
567 อาจารย์สมศักดิ์ ก๋าทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Expert 0 Research 1 Creative 0
568 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ ศรีสวการย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Expert 0 Research 0 Creative 0
569 อาจารย์สมเกียรติ จิระวงศ์เสถียร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Expert 0 Research 4 Creative 0
570 อาจารย์สยาม เจติยานนท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Expert 0 Research 0 Creative 0
571 อาจารย์สยุมภู อุนยะพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Expert 0 Research 1 Creative 0
572 นายสรยุทธ สุทธิมา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ Expert 0 Research 0 Creative 0
573 ผศ.ดร.สรรพสิทธิ์ แก้วเฮ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม Expert 0 Research 2 Creative 0
574 อาจารย์ ดร.สรรเพชร เพียรจัด มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ Expert 1 Research 3 Creative 0
575 อาจารย์สรวิศ มูลอินต๊ะ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Expert 0 Research 0 Creative 0
576 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สรัชนุช บุญวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Expert 0 Research 2 Creative 0
577 อาจารย์สรัญญา บัลลังก์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Expert 0 Research 0 Creative 0
578 นายสัญญา ควรคิด มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม Expert 0 Research 8 Creative 0
579 รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา เคณาภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม Expert 0 Research 0 Creative 0
580 อาจารย์สัณฐิตาพร กลิ่นทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Expert 1 Research 2 Creative 0
581 อาจารย์สายนภา วงศ์วิศาล มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ Expert 0 Research 0 Creative 0
582 นางสาวสายฝน อุไร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ Expert 0 Research 0 Creative 0
583 อาจารย์สารัลย์ กระจง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Expert 0 Research 4 Creative 0
584 นายสำรวม วรพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ Expert 0 Research 0 Creative 0
585 อาจาย์สำรวย มะลิถอด มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Expert 1 Research 1 Creative 0
586 อาจารย์สิงหา ปรารมภ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Expert 0 Research 1 Creative 0
587 อาจารย์สิทธิ อติรัตนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Expert 0 Research 0 Creative 0
588 ผศ.สิทธิกร ศักดิ์แสง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Expert 0 Research 2 Creative 0
589 อาจารย์สิทธิพร พรอุดมทรัพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Expert 0 Research 0 Creative 0
590 นายสิทธิพร อิทธสมบัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ Expert 0 Research 0 Creative 0
591 อาจารย์สินิทรา สุขสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ Expert 0 Research 0 Creative 0
592 อาจารย์ ดร.สินี ศิริคูณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ Expert 0 Research 0 Creative 0
593 อาจารย์สินีนาถ สุขทนารักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ Expert 0 Research 0 Creative 0
594 อาจารย์สินีนาถ วิกรมประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Expert 0 Research 0 Creative 0
595 ผศ.ดร.สิบปีย์ ชยานุสาสนี จันทร์ดอน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม Expert 0 Research 1 Creative 0
596 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริกาญจน์ ศิวะแพทย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Expert 1 Research 0 Creative 0
597 นางสาวสิริพรรณ เรืองเครือวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม Expert 0 Research 1 Creative 0
598 อาจารย์ ดร.สิริวดี พรหมน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Expert 0 Research 1 Creative 0
599 นางสาวสุกจิตต์ ภูมิพระบุ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม Expert 0 Research 1 Creative 0
600 อาจารย์สุกัญญา สุจาคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Expert 0 Research 0 Creative 0
601 ผศ.ดร.สุกัญญา ไหมเครือแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Expert 0 Research 1 Creative 0
602 ผศ.ดร.สุขศิริ ประสมสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Expert 1 Research 2 Creative 0
603 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขเกษม ลางคุลเสน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Expert 0 Research 0 Creative 0
604 อ.ดร.สุคนธา สุคนธ์ธารา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Expert 1 Research 1 Creative 0
605 นางสาวสุจิตรา ยางนอก มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ Expert 0 Research 2 Creative 0
606 อาจารย์สุจิตรานันท์ มังคละไชยา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย Expert 0 Research 1 Creative 0
607 อาจารย์สุชนา วานิช มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม Expert 0 Research 1 Creative 0
608 อาจารย์สุชัญญา ปิ่นสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ Expert 0 Research 0 Creative 0
609 นางสาวสุดารัตน์ ปีนะภา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ Expert 1 Research 3 Creative 0
610 อ.ดร.สุดารัตน์ ไชยเฉลิม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Expert 1 Research 3 Creative 0
611 อาจารย์สุดารัตน์ รัตนพงษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Expert 1 Research 1 Creative 0
612 อาจารย์สุทธิกาญจน์ มุงขุนทด มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ Expert 0 Research 0 Creative 0
613 อาจารย์สุทธิพันธุ์ แดงใจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Expert 0 Research 1 Creative 0
614 อาจารย์สุทธิรัตน์ หลอยบุตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Expert 0 Research 0 Creative 0
615 ผู้ช่วยศาสตราจารยสุธาสินี ครุฑธกะ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย Expert 0 Research 2 Creative 0
616 อาจารย์ ดร.สุธิดา พลชำนิ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Expert 0 Research 0 Creative 0
617 นาย สุธีกิติ์ ฝอดสูงเนิน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ Expert 0 Research 1 Creative 0
618 อาจารย์สุนันทา ลักษ์ธิติกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Expert 0 Research 0 Creative 0
619 นางสาวสุประวีณ์ คิรินกุลวัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม Expert 0 Research 2 Creative 0
620 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี พฤกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย Expert 0 Research 0 Creative 0
621 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา เจริญภักดี บดีรัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Expert 1 Research 2 Creative 0
622 อาจารย์ ดร.สุภัชณาน์ ศรีเอี่ยม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ Expert 0 Research 1 Creative 0
623 ผศ.สุภาดา ขุนณรงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Expert 1 Research 3 Creative 0
624 ผศ.ดร.สุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Expert 0 Research 1 Creative 0
625 ผศ.ดร.สุภาพร อภิรัตนานุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Expert 0 Research 1 Creative 0
626 อาจารย์ ดร.สุภารัตน์ คำเพราะ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ Expert 0 Research 1 Creative 0
627 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี แหยมคง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Expert 1 Research 3 Creative 0
628 อาจารย์สุมณฑา โพธิบุตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Expert 0 Research 1 Creative 0
629 อ.ดร.สุมาลี พงศ์ติยะไพบูลย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Expert 0 Research 0 Creative 0
630 นายสุรชัย สังข์งาม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Expert 0 Research 1 Creative 0
631 นายสุระเดช ไชยตอกเกี้ย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย Expert 0 Research 1 Creative 0
632 อาจารย์สุริยา คำกุนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Expert 0 Research 0 Creative 0
633 อ.สุรีรัตน์ เทมวรรธน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Expert 1 Research 4 Creative 0
634 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวรรณี จันทร์ตา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Expert 0 Research 1 Creative 0
635 อาจารย์ ดร.สุวรัฐ แลสันกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Expert 0 Research 2 Creative 0
636 อาจารย์สุวัฒน์ ศิริแก่นทราย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ Expert 0 Research 0 Creative 0
637 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวารีย์ ศรีปูณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ Expert 0 Research 1 Creative 0
638 อาจารย์ สุวิมล ทองแกมแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Expert 0 Research 0 Creative 0
639 อาจารย์สุเทพ คำเมฆ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Expert 1 Research 0 Creative 0
640 อาจารย์ ดร.สุเทพ ทองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Expert 0 Research 1 Creative 0
641 นางสาวหทัยชนก บัวเจริญ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม Expert 0 Research 1 Creative 0
642 อาจารย์หทัยธนก พวงแย้ม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Expert 1 Research 2 Creative 0
643 อาจารย์หนึ่งฤทัย ศรีสุกใส มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Expert 1 Research 0 Creative 0
644 อาจารย์อดิศร สวยฉลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Expert 0 Research 0 Creative 0
645 อาจารย์อดิศักดิ์ พละสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม Expert 0 Research 0 Creative 0
646 อาจารย์ ดร.อดุลย์ ปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Expert 0 Research 1 Creative 0
647 นางสาวอธิติยา ศิริวัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Expert 0 Research 0 Creative 0
648 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนงค์นาฏ คงประชา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Expert 1 Research 1 Creative 0
649 อาจารย์อนงค์รัตน์ รินแสงปิน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Expert 0 Research 0 Creative 0
650 อาจารย์ ดร.อนัญญา โพธิ์ประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ Expert 0 Research 1 Creative 0
651 อาจารย์อนุภูมิ คำยัง มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย Expert 0 Research 1 Creative 0
652 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์ อาทิตย์กวิน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Expert 0 Research 0 Creative 0
653 อาจารย์ ดร.อภิชัย คุณีพงษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ Expert 0 Research 14 Creative 0
654 อาจารย์อภิชาติ โกศล มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Expert 0 Research 1 Creative 0
655 อ.ดร.อภิชาติ เลนะนันท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Expert 1 Research 2 Creative 0
656 นายอภิรักษ์ แสนใจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Expert 0 Research 0 Creative 0
657 อาจารย์อภิเชษฐ์ จำเนียรสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ Expert 0 Research 0 Creative 0
658 อาจารย์ ดร.อมรรักษ์ สวนชูผล มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ Expert 0 Research 1 Creative 0
659 อาจารย์อมาพร ปวงรังษี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Expert 0 Research 0 Creative 0
660 นางสาวอรทัย ใจเดียว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Expert 0 Research 0 Creative 0
661 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย จิตไธสง จิตไธสง มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย Expert 0 Research 4 Creative 0
662 ดร.อรนุช วงศ์วัฒนาเสถียร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม Expert 0 Research 1 Creative 0
663 นายอรรถ อารีรอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม Expert 0 Research 2 Creative 0
664 อาจารย์อรรถพล รอดแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Expert 1 Research 2 Creative 0
665 อาจารย์ ดร.อรวรรณ ไพโรจนวุฒิพงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Expert 0 Research 0 Creative 0
666 อาจารย์อรวรรณ สิทธิวิจารณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ Expert 0 Research 0 Creative 0
667 อาจารย์ อรษา ภูเจริญ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Expert 0 Research 0 Creative 0
668 อาจารย์อรัญญา มุดและ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ Expert 0 Research 1 Creative 0
669 ดร.อรัญญา รักหาบ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Expert 0 Research 2 Creative 0
670 อาจารย์ อรุณรัตน์ จินดา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ Expert 0 Research 1 Creative 0
671 อาจารย์ ดร.อรุณี กาสยานนท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Expert 1 Research 2 Creative 0
672 ผศ.ดร.อรุษ คงรุ่งโชค มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Expert 0 Research 2 Creative 0
673 อาจารย์อรุโณทัย คล่องแคล่ว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Expert 1 Research 0 Creative 0
674 อาจารย์อวัสดา บินโซดาโอะ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Expert 0 Research 2 Creative 0
675 อาจารย์ออมทอง พัฒนพงษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Expert 0 Research 1 Creative 0
676 ผศ.ดร.อัคคกร ไชยพงษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Expert 0 Research 1 Creative 0
677 อาจารย์อัครพงษ์ เพ็ชรพูล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Expert 1 Research 0 Creative 0
678 อาจารย์อัครพงษ์ วงศ์พัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม Expert 0 Research 1 Creative 0
679 อาจารย์ ดร.อังคณา กรัณยาธิกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ Expert 0 Research 1 Creative 0
680 อาจารย์อังศุมา ก้านจักร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม Expert 0 Research 2 Creative 0
681 อาจารย์ ดร.อัจฉรา เมฆสุวรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Expert 0 Research 2 Creative 0
682 อาจารย์อัญชนา เถาว์ชาลี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Expert 1 Research 1 Creative 0
683 ดร.อัญชลี โกกะนุช มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย Expert 0 Research 1 Creative 0
684 อาจารย์อัญธิชา มั่นคง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Expert 0 Research 1 Creative 0
685 อาจารย์ ดร.อัตภาพ มณีเติม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Expert 1 Research 0 Creative 0
686 อาจารย์อัมฤตา สารธิวงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Expert 0 Research 0 Creative 0
687 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัมเรศ เนตาสิทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Expert 0 Research 2 Creative 0
688 อาจารย์ ดร.อาชวิน ใจแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Expert 0 Research 3 Creative 0
689 อาจารย์อาดือนา นิโด มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Expert 0 Research 3 Creative 0
690 อาจารย์ อาทิตย์ ปัญญาคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย Expert 0 Research 1 Creative 0
691 อาจารย์อารยา อริยา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Expert 0 Research 0 Creative 0
692 นางสาวอารยา ปรานประวิตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Expert 0 Research 0 Creative 0
693 อาจารย์ ดร.อารีย์ ปรีดีกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Expert 1 Research 2 Creative 0
694 นายอิทธิชัย อินลุเพท มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย Expert 0 Research 0 Creative 0
695 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดม คำขาด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Expert 0 Research 4 Creative 0
696 นายอุดมพงษ์ เกศศรีพงษ์ศา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ Expert 1 Research 6 Creative 0
697 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทาน บุญเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Expert 0 Research 2 Creative 0
698 อาจารย์ ดร.อุมาภรณ์ ยศเจริญ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Expert 1 Research 2 Creative 0
699 ดร.อุราภรณ์ เรืองวัชรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Expert 0 Research 2 Creative 0
700 อาจารย์อุษา โบสถ์ทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Expert 0 Research 0 Creative 0
701 นายเก่งกาจ ต้นทองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม Expert 0 Research 2 Creative 0
702 ดร.เกรียงศักดิ์ สร้อยสุวรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย Expert 0 Research 0 Creative 0
703 อาจารย์เกรียงศักดิ์ โยธาภักดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย Expert 0 Research 1 Creative 0
704 นายเกรียงไกล จันทป มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ Expert 0 Research 0 Creative 0
705 อาจารย์เกศณีย์ สัตตรัตนขจร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Expert 0 Research 0 Creative 0
706 นางสาวเขมิกา อารมณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ Expert 1 Research 2 Creative 0
707 อาจารย์ ดร.เจนจิรา นามี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ Expert 0 Research 0 Creative 0
708 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา มิ่งฉาย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Expert 0 Research 0 Creative 0
709 อาจารย์ ดร. เจษฎากร โนอินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Expert 1 Research 0 Creative 0
710 อาจารย์เฉวียง วงค์จินดา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Expert 0 Research 0 Creative 0
711 อาจารย์เชาวฤทธิ์ วันเสาร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Expert 0 Research 0 Creative 0
712 นายเชาวฤทธิ์ โสภักดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ Expert 1 Research 1 Creative 0
713 อาจารย์ ดร.เชาวลิต สิมสวย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ Expert 1 Research 1 Creative 0
714 อาจารย์เชิดชัย สมับติโยธา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม Expert 0 Research 2 Creative 0
715 นายเดช ธรรมศิริ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม Expert 0 Research 1 Creative 0
716 อาจารย์เดชพล จิตรวัฒน์กุลศิริ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ Expert 0 Research 1 Creative 0
717 อาจารย์เทวฤทธิ์ วิญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Expert 0 Research 0 Creative 0
718 อาจารย์เนตรนภา เรื่องภานุพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Expert 0 Research 1 Creative 0
719 อาจารย์เนตรนภา สาสังข์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ Expert 0 Research 0 Creative 0
720 นางเบญจมาส เปาะทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Expert 0 Research 1 Creative 0
721 อาจารย์เบญจวรรณ สุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Expert 0 Research 0 Creative 0
722 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจวรรณ เลาลลิต มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Expert 0 Research 0 Creative 0
723 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจางค์ อัจฉริยะโพธา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ Expert 0 Research 0 Creative 0
724 อาจารย์เปรมกมล ปิยะทัต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Expert 0 Research 1 Creative 0
725 อ.เผ่า อนันจิ๋ว มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Expert 1 Research 1 Creative 0
726 อาจารย์เพชรายุทธ แซ่หลี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Expert 1 Research 2 Creative 0
727 อาจารย์ ดร.เพชรีย์ กุณาละสิริ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Expert 1 Research 0 Creative 0
728 อาจารย์เพิ่มศักดิ์ พันธ์แตง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Expert 0 Research 3 Creative 0
729 อาจารย์เมตตา เก่งชูวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม Expert 0 Research 2 Creative 0
730 นางเมธานี หอมทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม Expert 0 Research 4 Creative 0
731 อ.เมธาวิน สาระยาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Expert 1 Research 2 Creative 0
732 อาจารย์เมธี สุทธศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ Expert 0 Research 0 Creative 0
733 นางสาวเมษยา บุญสีลา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ Expert 0 Research 4 Creative 0
734 อาจารย์เยาวทิวา นามคุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Expert 0 Research 0 Creative 0
735 อาจารย์ ดร.เลอลักษณ์ โอทกานนท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ Expert 0 Research 1 Creative 0
736 ดร.เสถียรภัคณ์ มุขดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Expert 0 Research 0 Creative 0
737 นางสาวเสาวภาคย์ สว่างจันทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Expert 0 Research 1 Creative 0
738 อาจารย์เสาวรีย์ บุญสา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Expert 0 Research 0 Creative 0
739 อ.เสาวลักษณ์ วิบูรณ์กาล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Expert 1 Research 1 Creative 0
740 รศ.ดร.เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม Expert 0 Research 1 Creative 0
741 นายเอก สมใจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม Expert 1 Research 0 Creative 0
742 อาจารย์ เอกภพ จันทร์สุคนธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Expert 1 Research 0 Creative 0
743 อาจารย์เอกวิทย์ เมธาชยานันท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Expert 0 Research 0 Creative 0
744 อาจารย์เอกวิทย์ ลำพาย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม Expert 0 Research 2 Creative 0
745 อาจารย์เอกสิทธิ์ ไชยปิน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Expert 0 Research 1 Creative 0
746 นางสาวเอพร โมฬี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Expert 0 Research 2 Creative 0
747 นางสางแก้วตา ริวเชี่ยวโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม Expert 0 Research 5 Creative 0
748 นางสาวแก้วมณี อุทิรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ Expert 0 Research 3 Creative 0
749 อาจารย์แวอีเลียส บินโซดาโอะ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Expert 0 Research 2 Creative 0
750 อาจารย์แสงดาว วัฒนาสกุลเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ Expert 0 Research 1 Creative 0
751 นางสาวแสงดาว นพพิทักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ Expert 1 Research 2 Creative 0
752 อาจารย์ ดร.โกมล จันทวงษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ Expert 0 Research 1 Creative 0
753 นายโชคชัย วิเศษศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ Expert 0 Research 1 Creative 0
754 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติ บดีรัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Expert 1 Research 3 Creative 0
755 อาจารย์ ดร.โศภิษฐพร ศิลปภิรมย์สุข มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Expert 0 Research 1 Creative 0
756 อ.โสตถิมา ไกรเกตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Expert 0 Research 0 Creative 0
757 อาจารย์โสภัค ไชยชนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม Expert 0 Research 2 Creative 0
758 ผศ.ดร.โสภาพร กล่ำสกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Expert 1 Research 2 Creative 0
759 นางไก้รุ่่ง เฮงพระพรหม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม Expert 1 Research 0 Creative 0
760 ผศ.ดร.ไชยวัฒน์ เผือกคง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Expert 0 Research 1 Creative 0
761 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไททัศ มาลา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ Expert 0 Research 1 Creative 0
762 รศ.ไทยโรจน์ พวงมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย Expert 0 Research 0 Creative 0
763 นายไนยชน อ่อนตานา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Expert 0 Research 0 Creative 0
764 รองศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Expert 0 Research 1 Creative 0
765 อาจารย์ไพรินทร์ ทองกลม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม Expert 0 Research 0 Creative 0
;