การใช้ประโยชน์ รายงานการใช้ข้อมูล

การใช้ประโยชน์ (จากข้อมูลระบบ)

ข้อมูลจากการใช้ประโยชน์

ข้อมูลโครงการ (จากการใช้ประโยชน์)

ลำดับ ชื่อโครงการ ปัญหาชุมชน พื้นที่ชุมชน สังกัด
1 การแก้ไขปัญหาการเรียนรู้ การเรียนรู้ อบต.น้ำแคม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย