ปัญหาชุมชน รายงานข้อมูล

ลำดับ ปัญหาชุมชน พื้นที่ชุมชน กลุ่มปัญหา สถานะ
1 ปัญหาเศรษฐกิจ อบต.วังมะนาว การบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม กำลังดำเนินการ
2 ปัญหาสังคม อบต.วังมะนาว การเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน กำลังดำเนินการ
3 จัดทำคู่มือหรือแนวทางการดูแลสุขภาพตนเอง และการช่วยเหลือดูแลผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ  อบต.บ้านกาศ การดูแลสุขภาพชุมชนโดยชุมชน
4 ปัญหาด้านสุขภาพ ทต.เจ็ดเสมียน การดูแลสุขภาพชุมชนโดยชุมชน กำลังดำเนินการ
5 ปัญหาสภาพเเวดล้อม ชุมชนบ้านกลางอ่าวเหนือ ตาบลธงชัย อาเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทต.บ้านกรูด การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำลังดำเนินการ
6 ปัญหาสภาวะเเวดล้อม ชุมชนวัดธงชัยธรรมจักร หมู่ 2 และหมู่ 3 ตาบลธงชัย อาเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทต.บ้านกรูด การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำลังดำเนินการ
7 ปัญหาเศรษฐกิจ ชุมชนบ้านดอน ทต.บ้านกรูด หมู่ 5 ตาบลธงชัย อาเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทต.บ้านกรูด การบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม กำลังดำเนินการ
8 สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการจัดการขยะในระดับครัวเรือนและชุมชนอย่างถูกวิธี  อบต.บ้านยาง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำลังดำเนินการ
9 สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการจัดการขยะในระดับครัวเรือนและชุมชนอย่างถูกวิธี  อบต.เมืองบัว การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำลังดำเนินการ
10 สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการจัดการขยะในระดับครัวเรือนและชุมชนอย่างถูกวิธี  อบต.อุดมพร การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำลังดำเนินการ
11 "5. หนุนเสริมการบริหารจัดการแหล่งน้ำหรือจัดทำธนาคารน้ำโดยชุมชน  10. สนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นจัดทำแผนฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1. จัดทำและใช้ “ฐานข้อมูลชุมชน” ในการกำหนดกลุ่มเป้าหมายการดูแลเพื่อออกแบบการดูแลสุขภาพและช่วยเหลือร่วมกับหน่วยบริการสุขภาพ กลุ่มอาสาสมัคร และแหล่งเรียนรู้  " อบต.โคกขมิ้น การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำลังดำเนินการ
12 1. ส่งเสริมให้เพิ่มครัวเรือนเกษตรกรรมยั่งยืนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของครัวเรือนในตำบล อบต.หัวเสือ เกษตรกรรมยั่งยืน
13 2.จัดให้มีศูนย์ประสานงานอาสาสมัครของชุมชนเพื่อเพิ่มทักษะและวางแผนจัดบริการให้การดูแลผู้ต้องการความช่วยเหลือตั้งแต่เกิดจนตาย ทุกสภาวะสุขภาพ อบต.ริม การดูแลสุขภาพชุมชนโดยชุมชน
14 2.จัดให้มีศูนย์ประสานงานอาสาสมัครของชุมชนเพื่อเพิ่มทักษะและวางแผนจัดบริการให้การดูแลผู้ต้องการความช่วยเหลือตั้งแต่เกิดจนตาย ทุกสภาวะสุขภาพ อบต.ดงพญา การดูแลสุขภาพชุมชนโดยชุมชน
15 2.จัดให้มีศูนย์ประสานงานอาสาสมัครของชุมชนเพื่อเพิ่มทักษะและวางแผนจัดบริการให้การดูแลผู้ต้องการความช่วยเหลือตั้งแต่เกิดจนตาย ทุกสภาวะสุขภาพ อบต.ปงน้อย การดูแลสุขภาพชุมชนโดยชุมชน
16 2.จัดให้มีศูนย์ประสานงานอาสาสมัครของชุมชนเพื่อเพิ่มทักษะและวางแผนจัดบริการให้การดูแลผู้ต้องการความช่วยเหลือตั้งแต่เกิดจนตาย ทุกสภาวะสุขภาพ อบต.โชคชัย การดูแลสุขภาพชุมชนโดยชุมชน
17 2.จัดให้มีศูนย์ประสานงานอาสาสมัครของชุมชนเพื่อเพิ่มทักษะและวางแผนจัดบริการให้การดูแลผู้ต้องการความช่วยเหลือตั้งแต่เกิดจนตาย ทุกสภาวะสุขภาพ ทต.เชียงเคี่ยน การดูแลสุขภาพชุมชนโดยชุมชน
18 2.จัดให้มีศูนย์ประสานงานอาสาสมัครของชุมชนเพื่อเพิ่มทักษะและวางแผนจัดบริการให้การดูแลผู้ต้องการความช่วยเหลือตั้งแต่เกิดจนตาย ทุกสภาวะสุขภาพ อบต.หมอเมือง การดูแลสุขภาพชุมชนโดยชุมชน
19 2.จัดให้มีศูนย์ประสานงานอาสาสมัครของชุมชนเพื่อเพิ่มทักษะและวางแผนจัดบริการให้การดูแลผู้ต้องการความช่วยเหลือตั้งแต่เกิดจนตาย ทุกสภาวะสุขภาพ อบต.ควร การดูแลสุขภาพชุมชนโดยชุมชน
20 5. สนับสนุนการศึกษาและพัฒนาระบบการผลิตและการตลาดที่สอดคล้องเหมาะสมกับความต้องการของผู้บริโภค อบต.เปือ เกษตรกรรมยั่งยืน
21 8. การลงทุนจัดทำข้อมูลชุมชนและนำใช้ข้อมูลกำหนดกลุ่มเป้าหมายการดูแลและออกแบบการลงทุนจัดบริการสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นที่  อบต.โคกขมิ้น การลงทุนด้านสุขภาพโดยชุมชน กำลังดำเนินการ
22 9. ให้มีการพัฒนามาตรฐานเกษตรและอาหารที่ปลอดภัยของชุมชนโดยชุมชน อบต.สกาด เกษตรกรรมยั่งยืน
23 กลุ่มต้นแบบอาชีพผู้สูงอายุ อบต.บ้านไทย การบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม รอดำเนินการ
24 การจัดสวัสดิการให้แก่ชุมชนโดยผ่านกระบวนการจัดการฐานข้อมูลและการนำใช้ข้อมูลชุมชน อบต.ไชยวัฒนา การจัดสวัสดิการสังคมโดยชุมชน
25 การจัดสวัสดิการให้แก่ชุมชนโดยผ่านกระบวนการจัดการฐานข้อมูลและการนำใช้ข้อมูลชุมชน อบต.บ่อเกลือเหนือ การจัดสวัสดิการสังคมโดยชุมชน
26 การดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิต อบต.บ้านยาง การดูแลสุขภาพชุมชนโดยชุมชน กำลังดำเนินการ
27 การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อบต.แจนแลน การดูแลสุขภาพชุมชนโดยชุมชน กำลังดำเนินการ
28 การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อบต.โพธิ์ชัย การจัดสวัสดิการสังคมโดยชุมชน กำลังดำเนินการ
29 การหาแนวปฏิบัติที่เหมาะสมในการจัดการขยะและลดปริมาณขยะสะสมในครัวเรือนของชุมชนตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น อบต.บ้านไผ่ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำลังดำเนินการ
30 การหาแนวปฏิบัติที่เหมาะสมในการจัดการขยะและลดปริมาณขยะสะสมในครัวเรือนของชุมชนตำบลศรีณรงค์ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ อบต.ศรีณรงค์ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำลังดำเนินการ
31 การหาแนวปฏิบัติที่เหมาะสมในการจัดการป่าชุมชนอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลศรีณรงค์ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ อบต.ศรีณรงค์ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำลังดำเนินการ
32 การเจ็บป่วยเรื้อรังหรือพิการ อบต.บ้านไร่ การดูแลสุขภาพชุมชนโดยชุมชน กำลังดำเนินการ
33 การเพิ่มมูลค่าขยะจากกระบวนการจัดการคัดแยกขยะในชุมชนเพื่อแปรรูปผลิตภัณฑ์สำหรับประโยชน์ใช้สอยในครัวเรือนของชุมชนตำบลเมืองแก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ อบต.เมืองแก การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำลังดำเนินการ
34 การเรียนรู้ อบต.น้ำแคม การเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
35 การเสริมสร้างสุขภาพทางกายโดยกิจกรรมการออกกำลังกายด้วยผ้าขาวม้าในผู้สูงอายุ อบต.บ้านยาง การดูแลสุขภาพชุมชนโดยชุมชน กำลังดำเนินการ
36 ขยะ อบต.เฝ้าไร่ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รอดำเนินการ
37 คนว่างงาน อบต.ทรงคนอง การจัดสวัสดิการสังคมโดยชุมชน กำลังดำเนินการ
38 คนว่างงาน อบต.ปากช่อง การบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม กำลังดำเนินการ
39 จัดทำฐานข้อมูล ทต.สามแวง การเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน รอดำเนินการ
40 จัดทำแผนพัฒนาชุมชนท้องถิ่นโดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน อบต.ยางคำ การบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม กำลังดำเนินการ
41 ญหาด้านสุขภาพ อบต.สวนผึ้ง การดูแลสุขภาพชุมชนโดยชุมชน กำลังดำเนินการ
42 ด้านสังคม อบต.สถาน การบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
43 ด้านสังคม อบต.น้ำตก การจัดสวัสดิการสังคมโดยชุมชน
44 ด้านสังคม อบต.ม่วงเจ็ดต้น การจัดสวัสดิการสังคมโดยชุมชน
45 ด้านสิ่งแวดล้อม อบต.สถาน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
46 ด้านสิ่งแวดล้อม อบต.น้ำตก การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
47 ด้านสิ่งแวดล้อม อบต.ม่วงเจ็ดต้น การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
48 ด้านสุขภาพ อบต.สถาน การดูแลสุขภาพชุมชนโดยชุมชน
49 ด้านสุขภาพ อบต.น้ำตก การดูแลสุขภาพชุมชนโดยชุมชน
50 ด้านสุขภาพ อบต.ม่วงเจ็ดต้น การดูแลสุขภาพชุมชนโดยชุมชน
51 บ่อแก๊สเสื่อมสภาพ อบต.พลับพลาไชย การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำลังดำเนินการ
52 ปัญปัญหาขยะมูลฝอย ทต.ธรรมศาลา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำลังดำเนินการ
53 ปัญหาการจัดการขยะ ทต.เจ็ดเสมียน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำลังดำเนินการ
54 ปัญหาการจัดการสภาวะแวดล้อม อบต.ป่าเด็ง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำลังดำเนินการ
55 ปัญหาการจัดการสภาวะแวดล้อม อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำลังดำเนินการ
56 ปัญหาการบริหารจัดการขยะ อบต.ท่างาม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำลังดำเนินการ
57 ปัญหาการบุกรุก อบต.หนองหญ้าปล้อง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำลังดำเนินการ
58 ปัญหาการลักทรัพย์ อบต.หนองปลาหมอ การเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน กำลังดำเนินการ
59 ปัญหาการเกิดมลพิษทางอากาศ อบต.ท่างาม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำลังดำเนินการ
60 ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด อบต.หนองหญ้าปล้อง การเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน กำลังดำเนินการ
61 ปัญหาขยะ อบต.บางช้าง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำลังดำเนินการ
62 ปัญหาขยะมูลฝอย อบต.หนองบัว การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำลังดำเนินการ
63 ปัญหาขยะในชุมชนและหมู่บ้า อบต.หนองปลาไหล การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำลังดำเนินการ
64 ปัญหาความยากจน อบต.ห้วยด้วน การจัดสวัสดิการสังคมโดยชุมชน กำลังดำเนินการ
65 ปัญหาความยากจน อบต.ท่าหลวง การบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม กำลังดำเนินการ
66 ปัญหาชุมชนแออัด ทต.ธรรมศาลา การบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม กำลังดำเนินการ
67 ปัญหาด้านการคมนาคม อบต.ท่าหลวง การจัดสวัสดิการสังคมโดยชุมชน กำลังดำเนินการ
68 ปัญหาด้านการเมืองการปกครอง ทต.รางกระทุ่ม การบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม กำลังดำเนินการ
69 ปัญหาด้านการเมืองการปกครอง ทต.เจ็ดเสมียน การบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม กำลังดำเนินการ
70 ปัญหาด้านสังคม ทต.รางกระทุ่ม การจัดสวัสดิการสังคมโดยชุมชน กำลังดำเนินการ
71 ปัญหาด้านสังคม อบต.ท่าหลวง การเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน กำลังดำเนินการ
72 ปัญหาด้านสังคม อบต.เบิกไพร การเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน กำลังดำเนินการ
73 ปัญหาด้านสังคม ชุมชนบ้านปากคลอง หมู่ที่ 2 ตาบลธงชัย อาเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทต.บ้านกรูด การเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน กำลังดำเนินการ
74 ปัญหาด้านสังคมปัญหายาเสพติด ทต.รางกระทุ่ม การเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน กำลังดำเนินการ
75 ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ทต.รางกระทุ่ม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำลังดำเนินการ
76 ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม อบต.ท่าหลวง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำลังดำเนินการ
77 ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม อบต.สวนผึ้ง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำลังดำเนินการ
78 ปัญหาด้านสุขภาพ ทต.รางกระทุ่ม การดูแลสุขภาพชุมชนโดยชุมชน กำลังดำเนินการ
79 ปัญหาด้านสุขภาพ อบต.ปราณบุรี การดูแลสุขภาพชุมชนโดยชุมชน กำลังดำเนินการ
80 ปัญหาด้านสุขภาพ อบต.เบิกไพร การดูแลสุขภาพชุมชนโดยชุมชน กำลังดำเนินการ
81 ปัญหาด้านเศรษฐกิจ ทต.รางกระทุ่ม การบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม กำลังดำเนินการ
82 ปัญหาด้านเศรษฐกิจ ทต.รางกระทุ่ม เกษตรกรรมยั่งยืน กำลังดำเนินการ
83 ปัญหาด้านเศรษฐกิจ อบต.สวนผึ้ง การจัดสวัสดิการสังคมโดยชุมชน กำลังดำเนินการ
84 ปัญหาน้ำเน่าเสีย อบต.กระดังงา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำลังดำเนินการ
85 ปัญหาบ้านรางกระทุ่ม หมู่ที่ ๑๒ ต้าบลบางภาษี อ้าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ทต.รางกระทุ่ม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำลังดำเนินการ
86 ปัญหาผักตบชวาในลำคลอง อบต.หนองปลาไหล การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำลังดำเนินการ
87 ปัญหาฝุ่นละอองจากการจราจร อบต.ท่าหลวง การบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม กำลังดำเนินการ
88 ปัญหาพืชผลทางการเกษตรราคาตกต่่ำ อบต.ป่าเด็ง เกษตรกรรมยั่งยืน กำลังดำเนินการ
89 ปัญหาภัยแล้ง อบต.ท่าหลวง เกษตรกรรมยั่งยืน กำลังดำเนินการ
90 ปัญหามลพิษที่เกิดจากการเผาขยะ อบต.หนองปลาไหล การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำลังดำเนินการ
91 ปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน อบต.ห้วยด้วน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำลังดำเนินการ
92 ปัญหามลภาวะที่เกิดจากมูลสัตว์ที่ส่งกลิ่นเหม็น อบต.พลับพลาไชย การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำลังดำเนินการ
93 ปัญหายาเสพติด อบต.ป่าเด็ง การเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน กำลังดำเนินการ
94 ปัญหายาเสพติด อบต.ท่าหลวง การเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน กำลังดำเนินการ
95 ปัญหายาเสพติด อบต.สวนผึ้ง การเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน กำลังดำเนินการ
96 ปัญหายาเสพติด อบต.กระดังงา การเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน กำลังดำเนินการ
97 ปัญหายาเสพติด อบต.ห้วยม่วง การเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน กำลังดำเนินการ
98 ปัญหายาเสพติด อบต.ธรรมศาลา การเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน กำลังดำเนินการ
99 ปัญหายาเสพติด/ปัญหาอาชญากรรมในชุมชน อบต.ปากช่อง การเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน กำลังดำเนินการ
100 ปัญหายาเสพติดในชุมชน อบต.หนองปลาไหล การเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน กำลังดำเนินการ
101 ปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน ทต.รางกระทุ่ม การเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน กำลังดำเนินการ
102 ปัญหายาเสพติดให้โทษ อบต.หนองบัว การเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน กำลังดำเนินการ
103 ปัญหาสังคม อบต.สระกะเทียม การเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน กำลังดำเนินการ
104 ปัญหาสังคม อบต.ป่าเด็ง การเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน กำลังดำเนินการ
105 ปัญหาสังคม อบต.วัดประดู่ การบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม กำลังดำเนินการ
106 ปัญหาสังคม อบต.วัดประดู่ การบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม กำลังดำเนินการ
107 ปัญหาสังคม ทต.เจ็ดเสมียน การดูแลสุขภาพชุมชนโดยชุมชน กำลังดำเนินการ
108 ปัญหาสังคม ชุมชนบ้านกลางอ่าวใต้ เทศบาลตาบลบ้านกรูด ต.ธงชัย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ชุมชนบ้านกลางอ่าวใต้ หมู่ 3 มีพื้นที่อยู่ทะเลบริเวณชายหาดบ้านกรูดทางทิศใต้ ทต.บ้านกรูด การจัดสวัสดิการสังคมโดยชุมชน กำลังดำเนินการ
109 ปัญหาสังคม ชุมชนบ้านดอนนางร่ม หมู่ที่ 2 ตาบลธ.ชัย อาเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทต.บ้านกรูด การเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน กำลังดำเนินการ
110 ปัญหาสังคมเรื่องการลักขโมย อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ การเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน กำลังดำเนินการ
111 ปัญหาสาธารณสุข อบต.ท่าหลวง การดูแลสุขภาพชุมชนโดยชุมชน กำลังดำเนินการ
112 ปัญหาสิ่งเเวดล้อม ทต.บ้านกรูด การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำลังดำเนินการ
113 ปัญหาสิ่งเเวดล้อม อบต.วัดประดู่ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำลังดำเนินการ
114 ปัญหาสิ่งเเวดล้อม อบต.วังมะนาว การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำลังดำเนินการ
115 ปัญหาสิ่งเเวดล้อม ชุมชนบ้านดอนนางร่ม หมู่ที่ 2 ตาบลธ.ชัย อาเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทต.บ้านกรูด การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำลังดำเนินการ
116 ปัญหาสิ่งแวดล้อม อบต.สระกะเทียม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำลังดำเนินการ
117 ปัญหาสิ่งแวดล้อมของครัวเรือน อบต.บางปลา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รอดำเนินการ
118 ปัญหาสิ่งแวดล้อมของครัวเรือน อบต.บ้านไร่ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำลังดำเนินการ
119 ปัญหาสิ่งแวดล้อมของครัวเรือน อบต.ลำเหย การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำลังดำเนินการ
120 ปัญหาสิ่งแวดล้อมของครัวเรือน อบต.ทรงคนอง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำลังดำเนินการ
121 ปัญหาสิ่งแวดล้อมของครัวเรือน อบต.บางพรม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำลังดำเนินการ
122 ปัญหาสุขภาพ อบต.ทุ่งขวาง การดูแลสุขภาพชุมชนโดยชุมชน กำลังดำเนินการ
123 ปัญหาสุขภาพ อบต.บางปลา การดูแลสุขภาพชุมชนโดยชุมชน กำลังดำเนินการ
124 ปัญหาสุขภาพ อบต.หนองหญ้าปล้อง การดูแลสุขภาพชุมชนโดยชุมชน กำลังดำเนินการ
125 ปัญหาสุขภาพ อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ การดูแลสุขภาพชุมชนโดยชุมชน กำลังดำเนินการ
126 ปัญหาสุขภาพ อบต.วังมะนาว การดูแลสุขภาพชุมชนโดยชุมชน กำลังดำเนินการ
127 ปัญหาสุขภาพ ทต.ธรรมศาลา การดูแลสุขภาพชุมชนโดยชุมชน กำลังดำเนินการ
128 ปัญหาสุขภาพ อบต.กระดังงา การดูแลสุขภาพชุมชนโดยชุมชน กำลังดำเนินการ
129 ปัญหาสุขภาพ ชุมชนบ้านดอนนางร่ม หมู่ที่ 2 ตาบลธ.ชัย อาเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทต.บ้านกรูด การดูแลสุขภาพชุมชนโดยชุมชน กำลังดำเนินการ
130 ปัญหาสุขภาพ ชุมชนบ้านปากคลอง หมู่ที่ 2 ตาบลธงชัย อาเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทต.บ้านกรูด การดูแลสุขภาพชุมชนโดยชุมชน กำลังดำเนินการ
131 ปัญหาสุขภาพและการเจ็บป่วย อบต.สระกะเทียม การดูแลสุขภาพชุมชนโดยชุมชน กำลังดำเนินการ
132 ปัญหาสุขภาพโรคและการเจ็บป่วย อบต.พลับพลาไชย การดูแลสุขภาพชุมชนโดยชุมชน กำลังดำเนินการ
133 ปัญหาหนี้ อบต.ท่างาม การบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม กำลังดำเนินการ
134 ปัญหาหนี้สิน อบต.หนองหญ้าปล้อง การบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม กำลังดำเนินการ
135 ปัญหาหนี้สิน ทต.เจ็ดเสมียน การจัดสวัสดิการสังคมโดยชุมชน กำลังดำเนินการ
136 ปัญหาเรื่องกลิ่นจากฟาร์มสุกร ทต.ธรรมศาลา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำลังดำเนินการ
137 ปัญหาเรื่องขยะ บ้านดอนทราย หมู่ที่ ๓ ตาบลหนองพลับ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ทต.หนองพลับ การบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม กำลังดำเนินการ
138 ปัญหาเศรษฐกิจ อบต.สระกะเทียม การบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม กำลังดำเนินการ
139 ปัญหาเศรษฐกิจ อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ เกษตรกรรมยั่งยืน กำลังดำเนินการ
140 ปัญหาเศรษฐกิจ อบต.ปากช่อง การจัดสวัสดิการสังคมโดยชุมชน กำลังดำเนินการ
141 ปัญหาเศรษฐกิจ อบต.วัดประดู่ การบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม กำลังดำเนินการ
142 ปัญหาเศรษฐกิจ อบต.เบิกไพร การบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม กำลังดำเนินการ
143 ปัญหาเศรษฐกิจ อบต.วังมะนาว การบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม กำลังดำเนินการ
144 ปัญหาเศรษฐกิจ ชุมชนบ้านดอนนางร่ม หมู่ที่ 2 ตาบลธ.ชัย อาเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทต.บ้านกรูด การบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม กำลังดำเนินการ
145 ปัญหาโรคภัยไข้เจ็บ อบต.ห้วยม่วง การดูแลสุขภาพชุมชนโดยชุมชน กำลังดำเนินการ
146 ผู้สูงอายุมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการครองชีพ อบต.ปากช่อง การจัดสวัสดิการสังคมโดยชุมชน กำลังดำเนินการ
147 ภาระหนี้สินของครัวเรือน อบต.บ้านไร่ การจัดสวัสดิการสังคมโดยชุมชน กำลังดำเนินการ
148 ยาเสพติด อบต.ทุ่งบัว การเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน กำลังดำเนินการ
149 ยาเสพติด อบต.หนองบัว การเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน กำลังดำเนินการ
150 ระบบชลประทานไม่ควบคุมพื้นที่ อบต.ป่าเด็ง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำลังดำเนินการ
151 ราคาข้าวตกต่ำ อบต.ท่าหลวง เกษตรกรรมยั่งยืน กำลังดำเนินการ
152 ราคาผลผลิตตกต่ำ บ้านดอนยี่กรอก หมู่ที่ ๖ ตาบลหนองพลับ อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ทต.หนองพลับ การจัดสวัสดิการสังคมโดยชุมชน กำลังดำเนินการ
153 รูปแบบการบริหารจัดการแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านเมืองแก ตำบลเมืองแก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ อบต.เมืองแก การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำลังดำเนินการ
154 รูปแบบช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าของกลุ่มจักสานผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติกบ้านขุมดิน ตำบลน้ำใส อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด อบต.น้ำใส เกษตรกรรมยั่งยืน กำลังดำเนินการ
155 รูปแบบช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าของกลุ่มโรงสีข้าวบ้านหัวดง ตำบลพระเสาร์ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร อบต.พระเสาร์ เกษตรกรรมยั่งยืน กำลังดำเนินการ
156 สนับสนุนการจัดตั้งกลไกคณะทำงานและส่งเสริมการพัฒนาอาสาสมัครดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  อบต.โคกพระ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำลังดำเนินการ
157 สนับสนุนและจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนประจำตำบลหรือกลุ่มองค์กรของเด็กและเยาวชนเพื่อให้มีส่วนร่วมทำกิจกรรมของชุมชน อบต.ไชยวัฒนา การเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
158 สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการจัดการขยะในระดับครัวเรือนและชุมชนอย่างถูกวิธี อบต.ไชยวัฒนา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
159 สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการจัดการขยะในระดับครัวเรือนและชุมชนอย่างถูกวิธี ทต.บ้านแป้น การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
160 สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการจัดการขยะในระดับครัวเรือนและชุมชนอย่างถูกวิธี ทต.ปัว การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
161 สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการจัดการขยะในระดับครัวเรือนและชุมชนอย่างถูกวิธี อบต.บ้านหาด การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำลังดำเนินการ
162 สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการจัดการขยะในระดับครัวเรือนและชุมชนอย่างถูกวิธี อบต.พงศ์ประศาสน์ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำลังดำเนินการ
163 สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการจัดการขยะในระดับครัวเรือนและชุมชนอย่างถูกวิธี อบต.ไร่โคก การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำลังดำเนินการ
164 สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการจัดการขยะในระดับครัวเรือนและชุมชนอย่างถูกวิธี อบต.หัวไผ่ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำลังดำเนินการ
165 สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการจัดการขยะในระดับครัวเรือนและชุมชนอย่างถูกวิธี อบต.คลองวาฬ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำลังดำเนินการ
166 สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการจัดการขยะในระดับครัวเรือนและชุมชนอย่างถูกวิธี อบต.ปึกเตียน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำลังดำเนินการ
167 สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการจัดการขยะในระดับครัวเรือนและชุมชนอย่างถูกวิธี อบต.พงศ์ประศาสน์ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รอดำเนินการ
168 สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการจัดการขยะในระดับครัวเรือนและชุมชนอย่างถูกวิธี อบต.บ้านในดง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำลังดำเนินการ
169 สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการจัดการขยะในระดับครัวเรือนและชุมชนอย่างถูกวิธี อบต.บางเจ้าฉ่า การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำลังดำเนินการ
170 สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการจัดการขยะในระดับครัวเรือนและชุมชนอย่างถูกวิธี อบต.บางพลับ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำลังดำเนินการ
171 สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการจัดการขยะในระดับครัวเรือนและชุมชนอย่างถูกวิธี อบต.หนองตาด การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำลังดำเนินการ
172 สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการจัดการขยะในระดับครัวเรือนและชุมชนอย่างถูกวิธี อบต.เมืองพล การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำลังดำเนินการ
173 สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการจัดการขยะในระดับครัวเรือนและชุมชนอย่างถูกวิธี อบต.บัวตูม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำลังดำเนินการ
174 สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการจัดการขยะในระดับครัวเรือนและชุมชนอย่างถูกวิธี อบต.หนองพันทา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำลังดำเนินการ
175 สนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นจัดทำแผนฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อบต.ศรีณรงค์ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำลังดำเนินการ
176 สนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นจัดทำแผนฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อบต.โคกพระ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำลังดำเนินการ
177 สนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นจัดทำแผนฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อบต.เฝ้าไร่ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำลังดำเนินการ
178 สารเคมีตกค้าง ทต.บ้านแป้น เกษตรกรรมยั่งยืน
179 หนี้นอกระบบ อบต.ทุ่งขวาง การบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม กำลังดำเนินการ
180 หนุนเสริมการบริหารจัดการแหล่งน้ำหรือจัดทำธนาคารน้ำโดยชุมชน  อบต.แจนแลน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำลังดำเนินการ
181 หนุนเสริมการบริหารจัดการแหล่งน้ำหรือจัดทำธนาคารน้ำโดยชุมชน อบต.บ้านสิงห์ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำลังดำเนินการ
182 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากพื้นที่สาธารณะในการทำเกษตรกรรมยั่งยืน  ทต.สามแวง เกษตรกรรมยั่งยืน กำลังดำเนินการ
183 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากพื้นที่สาธารณะในการทำเกษตรกรรมยั่งยืน  อบต.โคกพระ การบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม กำลังดำเนินการ
184 เกิดปัญหาอาชญากรรม ลักขโมย อบต.ปากช่อง การเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน กำลังดำเนินการ
185 เด็กติดเกมส์ อบต.ทรงคนอง การเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน กำลังดำเนินการ
186 เด็กติดเกมส์ อบต.หนองปลาหมอ การเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน กำลังดำเนินการ
187 เด็กติดเกมส์ อบต.หนองบัว การเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน กำลังดำเนินการ
188 เส้นทางคมนาคม ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ อบต.ปากช่อง การบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม กำลังดำเนินการ
189 แนวทางการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืนของกลุ่มเพาะเห็ดบ้านโพธิ์ชัย ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม อบต.โพธิ์ชัย การบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม กำลังดำเนินการ
190 แนวทางการพัฒนาศักยภาพในการสร้างเอกลักษณ์สินค้าของเทศบาลตำบลท่าก้อน อบต.ท่าก้อน เกษตรกรรมยั่งยืน กำลังดำเนินการ
191 โรคเรื้อรัง อบต.ทุ่งบัว การดูแลสุขภาพชุมชนโดยชุมชน กำลังดำเนินการ
;