Service ที่ให้บริการ มีดังนี้


Service Name Description
researcher กลุ่มข้อมูลนักวิจัยเพื่อท้องถิ่น ในเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฎ
expert ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ในเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฎ
area_expertise กลุ่มข้อมูลความเชี่ยวชาญของบุคคลภายในท้องถิ่นชุมชน
research_expertise ข้อมูลความรู้ความเชี่ยวชาญของนักวิจัยในภาควิชาการ
research กลุ่มข้อมูลงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ในเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฎ ที่ร่วมมือกับท้องถิ่นชุมชน
creative กลุ่มข้อมูลผลงานสร้างสรรค์ ในเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฎ
area ข้อมูลชุมชนที่ดำเนินการร่วมกับสถาบันศึกษา
problem กลุ่มข้อมูลปัญหาในพื้นที่ชุมชน ภายในเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฎ
ururesearch กลุ่มข้อมูลงานวิจัยภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ururesearcher กลุ่มข้อมูลนักวิจัยภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
farmer กลุ่มข้อมูลเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าทางการเกษตร ในจังหวัดอุตรดิตถ์
plot ข้อมูลรายการแปลงผลิตสินค้าทางการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์
durian กลุ่มข้อมูลผลผลิตทุเรียนจังหวัดอุตรดิตถ์ ในโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
farmart กลุ่มข้อมูลเกษตรกรผู้ผลิตสับปะรดในจังหวัดอุตรดิตถ์
plotmart กลุ่มข้อมูลพื้นที่แปลงเกษตรที่ผลิตสับปะรด ในจังหวัดอุตดิตถ์
product กลุ่มข้อมูลผลผลิตสับปะรด ภายในจังหวัดอุตรดิตถ์