พื้นที่ภาคีเครือข่าย

การร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาควิชาการ และภาคีเครือข่าย อุตรดิตถ์ แพร่ น่าน

วัตถุประสงค์
1. นําใช้นวัตกรรมการพัฒนาระบบรองรับสังคมสูงวัย
2. เพื่อพัฒนาพื้นท่ีต้นแบบจัดการตนเองของชุมชนเพื่อรองรับสังคมสูงวัย
3.เพื่อพัฒนาระบบและ กลไกเครือข่ายจัดการความรู้นวัตกรรมและพันธกิจสัมพันธ์เพื่อรองรับสังคมสูงวัย

ศูนย์จัดการข้อมูล
อบต.เจดีย์ชัย | อบต.คอรุม | ทต.ป่าเซ่า | อบต.น้ำไคร้ | อบต.ตำหนักธรรม | ทต.หนองม่วงไข่ | ทต.ศิลาแลง | ทต.กลางเวียง | อบต.ไชยวัฒนา |

รายละเอียด

ชุมชนเด่น

นวัตกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการจัดการตนเองของชุมชนเพื่อรองรับสังคมสูงวัยโดย ความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาควิชาการและภาคีเครือข่ายอุตรดิตถ์ แพร่ น่าน