ผลงานสร้างสรรค์ รายงานข้อมูล

ผลงานสร้างสรรค์เรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศศักยภาพเกษตรกรผู้ผลิตทุเรียนหลงลับแล

เจ้าของผลงาน
เจ้าของผลงาน : อาจารย์ภานุวัฒน์ ขันจา
ผู้ร่วมดำเนินการ : -
คำสำคัญ
-
บทคัดย่อย
-
ไฟล์ผลงาน
การพัฒนาระบบสารสนเทศศักยภาพเกษตรกรผู้ผลิตทุเรียนหลงลับแล
ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ