ประเด็นเครือข่าย

โครงการเพื่อการขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการนวัตกรรมและพันธกิจสัมพันธ์เพื่อพัฒนาท้องถิ่นของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏกับภาคีภาคประชาสังคมภูมิภาค ภาคเหนือ