หลักสูตรที่ 7 การพัฒนาตัวตนภายในและการนำทีม

"เราไม่สามารถนำการเปลี่ยนแปลงสังคมสุขภาวะได้ หากเรายังไม่รู้จักตนเองและเข้าใจผู้อื่นมากพอ"

หลักสูตรการพัฒนาตัวตนภายในและการนำทีม ใช้กระบวนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง (Transformation Learning Design) มุ่งเน้นการฟังเสียงภายในของตนเองและการฟังเสียงผู้อื่น การเข้าใจเป้าหมายของชีวิตตนเอง และการพาตนเองออกนอกพื้นที่ปลอดภัย เพื่อเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ ที่จะนำการเปลี่ยนแปลงและนำทีมได้

Highlights

01

ทบทวนฟังเสียงภายในของตนเองและการฟังอย่างลึกซึ้ง

02

ตั้งคำถาม WHY กับสิ่งที่ตนเองทำและการตั้งเป้าหมายชีวิต

03

การฝึกทักษะใหม่ที่ไม่คุ้นชิน

04

การใช้อำนาจ การสื่อสาร และการนำทีม

WHY

ทําไมการพัฒนาตัวตนภายในและการนำทีมจึงมีความสำคัญ

การทำงานสร้างเสริมสุขภาวะในสถาพสังคมที่มีความซับซ้อน มีปัจจัยที่ไม่แน่นอน เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานั้น การที่ผู้นำมีความมั่นคงภายใน เป็นเรื่องสำคัญในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และความซับซ้อนของผู้คนในเครือข่ายที่ทำงานร่วมกัน ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาตัวตนภายในเสียก่อนตราบใดที่เราไม่รู้จักตนเองและไม่เข้าใจผู้อื่นเพียงพอ ก็ไม่สามารถที่จะนำทีมได้

WHAT

หลักสูตรการพัฒนาตัวตนภายในและการนำทีมมีอะไรบ้าง

หลักสูตรการสื่อสารเพื่อสังคมสุขภาวะ

ในหลักสูตรฯ จะออกแบบโดยใช้ “กระบวนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง หรือ Transformative Learning Design” ที่จะใช้ประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมทุกคนเป็นหัวใจของการเรียนรู้และการเปลี่ยนแปลง วิทยากรจะมีบทบาทในการจัดกิจกรรมเรียนรู้ที่จะเอื้อให้เกิดการฟังเสียงตนเอง และการหรี่เสียงภายในตนเองเพื่อฟังผู้อื่น การสำรวจความแตกต่าง การรับรู้อารมณ์ ความรู้สึก ความต้องการของตนเอง และผู้อื่น ผ่านกระบวนการ การเรียนรู้ภายใน ด้วยการฟังอย่างลึกซึ้ง Deep Listening และนำไปสู่การทบทวนชีวิต Life Journey ตั้งคำถาม WHY กับสิ่งที่ทำอยู่ ค้นหาเป้าหมายของชีวิต การออกนอกพื้นที่ปลอดภัย ที่จะเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ และสุดท้ายจะเป็นการเข้าใจเรื่องอำนาจ การเลือกใช้อำนาจ และการสื่อสารเพื่อนำทีม

WHO

หลักสูตรการพัฒนาตัวตนภายในและการนำทีม เหมาะกับใคร

ภาคีเครือข่ายด้านการสร้างเสริมสุขภาวะของ สสส. ในระดับผู้จัดการโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้าผู้ปฏิบัติงานของแผนงาน/โครงการ ตลอดจนนักวิชาการและเจ้าหน้าที่ สสส. ที่ยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขการเข้าร่วมหลักสูตรอย่างเคร่งครัด