หลักสูตรที่ 6 การจัดการความยั่งยืน

หลักสูตรการจัดการความยั่งยืน

หลักสูตรการจัดการความยั่งยืน เป็น 1 ใน 7 หลักสูตรสมรรถนะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพ (ThaiHealth Competencies) เพื่อตอบสนองต่อแนวโน้มและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs รวมทั้งความสนใจขององค์กรภาคสังคม และภาคประชาสังคม ที่ต้องการปรับตัวให้มีทางเลือกในการจัดการกิจการขององค์กรเพื่อขับเคลื่อนงาน โดยนำแบบจำลองทางธุรกิจเพื่อสังคม (Social Business Model) มาปรับใช้ให้การบริหารจัดการองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืน

Highlights

01

แนวคิดพื้นฐานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

แนวคิด เป้าหมาย กระบวนการ และเครื่องมือของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปัจจัยพื้นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกรณีศึกษาการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเทศไทย

02

ธุรกิจเพื่อสังคม (Social Business)

แนวคิดในการสร้างผลลัพธ์ทางสังคมผ่านกลไกธุรกิจ การพัฒนาแบบจำลองธุรกิจ การจดทะเบียนในการประกอบธุรกิจรูปแบบต่างๆ และกรณีศึกษาของธุรกิจเพื่อสังคมทั้งในและต่างประเทศ

03

การระดมทุนเพื่อสังคม (Short, Middle and Long term funding for Social Business)

แนวคิด กลยุทธ์ และกระบวนการการระดมทุนเพื่อสังคม การสร้างแผนที่ทรัพยากร เครื่องมือและกลยุทธ์การระดมทุนเพื่อสังคม และกรณีศึกษา

WHY

ทําไมต้องเข้าใจการจัดการความยั่งยืน ?

         การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable development) เป็นกระแสสังคมโลกที่พยายามมุ่งไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือที่เรียกว่า SDGs (Sustainable development goals) ซึ่งสมาชิกองค์การสหประชาชาติ (UN) ได้ร่วมกันกำหนดและให้การรับรองร่วมกัน อันรวมถึงประเทศไทยที่เป็นหนึ่งในประเทศสมาชิก ถือเป็นภารกิจร่วมของทุกภาคส่วนที่จะขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใน พ.ศ.2573 ดังนั้น วาระการพัฒนาที่ยั่งยืนถือเป็นวาระแห่งชาติที่ภาคีเครือข่าย สสส. จำเป็นต้องมีความเข้าใจ และขับเคลื่อนไปสู่ความยั่งยืนร่วมกัน
       นักสร้างเสริมสุขภาพจำเป็นต้องเรียนรู้การจัดการความยั่งยืนขององค์กร เพื่อสร้างความยั่งยืนของทรัพยากร ทุน คน รวมถึงริเริ่ม พัฒนา และสร้างโอกาศในการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพที่หลากหลาย ในขณะเดียวกันจำเป็นต้องเรียนรู้และสร้างกิจการขององค์กรเพื่อนำสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

WHAT

การจัดการความยั่งยืนคืออะไร

หลักสูตรการจัดการความยั่งยืน มุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐาน องค์ประกอบ และปัจจัยในการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งแนวคิดเกี่ยวกับ “ธุรกิจเพื่อสังคม” (Social Business) โมเดลทางธุรกิจตลอดจนการระดมทรัพยากร แผนที่ทรัพยากร เครื่องมือและกลยุทธ์การระดมทุนเพื่อสังคม อีกทั้งอนาคตของการมีพันธบัตรเพื่อสังคม (Social Impact Bond)

เนื้อหาประกอบด้วย

  • แนวคิดพื้นฐานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
  • ธุรกิจเพื่อสังคม (Social Business)
  • การระดมทุนเพื่อสังคม (Sort, Middle and Long term funding for Social Business)

 

WHO

หลักสูตรการจัดการความยั่งยืนเหมาะกับใคร

ภาคีเครือข่ายด้านการสร้างเสริมสุขภาวะของ สสส. ทั้งผู้จัดการ ผู้รับผิดชอบ หรือผู้ที่เป็นแกนหลักสำคัญของแผนงาน/โครงการ ที่ต้องการเรียนรู้เรื่องการจัดการและการบริหารงานและองค์กรสู่ความยั่งยืน