หลักสูตรที่ 3 ” การสร้างและบริหารเครือข่าย ” Network & Partnership Management

บริหารเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ ผลลัพธ์สู่ความสําเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืน

หลักสตูรการสรา้งและบรหิารเครือข่าย มุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจด้านหลักการ กระบวนการเพื่อสร้าง และบริหารจัดการเครือข่ายทางสังคมให้เกิดการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนงานให้ประสบความสําเร็จอย่าง มีเป้าหมายร่วมกัน สามารถวิเคราะห์จุดแข็ง-จุดอ่อน และความต้องการของเครือข่ายได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนเรียนรู้เทคนิคการรักษาความสัมพันธ์ของเครือข่าย ให้เกิดความเข้มแข็งที่สามารถปฏิบัติได้จริง

Highlights

01

เข้าใจความซับซ้อนในงานสร้างเสริมสุขภาพและความจําเป็นของการบริหารเครือข่าย

เข้าใจพื้นฐานด้านหลักการและแนวคิดทฤษฎี การบริหารเครือข่าย

02

ฝึกฝนการวิเคราะห์ภาคี

ด้วยเครื่องมือและเทคการวิเคราะห์ภาคีหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในงาน และวิเคราะห์ทุนทางสังคมของเครือข่าย เพื่อเข้าใจลักษณะและความแตกต่างของภาคีประเภทต่างๆ

03

วางแผนการสร้างความสัมพันธ์และความยั่งยืนของเครือข่าย

เน้นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของภาคีเครือข่ายและวางแผนการเสริมสรางความสัมพันธ์ของเครือข่ายให้เข้มแข็ง

04

เรียนรู้จากประสบการณ์จริง

แลกเปลี่ยนเรียนรู้บทเรียนการบริหารเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนจากภาคีเครือข่าย สสส.

WHY

ทําไมการสร้างและบริหารเครือข่าย จึงมีความสำคัญ

การทํางานสรา้งเสริมสุขภาพมีความซับซ้อนทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะ การเชื่อมโยงหน่วยงานและภาคีจากหลากหลายภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายร่วมกัน ซึ่งการดําเนินงานสร้างเสริมสุขภาพให้สำเร็จอย่างยั่งยืน จำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ขับเคลื่อนงานหรือนักสร้างเสริมสุขภาพจะต้องมีทักษะและความเข้าใจในการสร้างและบริหารเครือข่าย ตลอดจนการรักษาเครือข่ายเพื่อร่วมขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพให้ประสบผลสำเร็จได้อย่างยั่งยืน

WHAT

การสร้างและบริหารเครือข่าย คืออะไร

หลักสูตรการสร้างและบริหารเครือข่าย

มุ่งเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดของเครือข่าย ประเภทของเครือข่าย กระบวนการสร้างเครือข่าย เครื่องมือการบริหารเครือข่าย การวิเคราหะ์ความต้องการ และจุดแข็ง-จุดอ่อนของเครือข่าย การพิจารณาองค์ประกอบและปัจจัยในการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย การระบุเครือข่ายที่สำคัญในการขับเคลื่อนงาน กระบวนการเรียนรู้ของเครือข่าย การเชื่อมโยงและการรักษาความเข้มแข็งเครือข่าย ฯลฯ

เนื้อหาประกอบด้วย

  • หลักการ/แนวคิดของเครือข่ายและการบริหารเครือข่าย
  • ทักษะและกระบวนการสร้างเครือข่ายเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะ
  • การสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนของเครือข่าย

WHO

หลักสูตรการสร้างและบริหารเครือข่าย เหมาะกับใคร

ภาคีเครือข่ายด้านการสร้างเสริมสุขภาวะของ สสส. ทั้งผู้จัดการ ผู้รับผิดชอบ ผู้ปฏิบัติงานของแผน/โครงการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ สสส. ที่ต้องการเรียนรู้ เข้าใจ และฝึกทักษะด้านการบริหารเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ