หลักสูตร

หลักสูตรที่ 4 “หลักสูตรการบริหารโครงการสุขภาวะ” Project Management in Health Promotion

บริหารโครงการสุขภาวะ ขับเคลื่อนโครงการเพื่อผลลัพธ์ที่เป …

หลักสูตรที่ 4 “หลักสูตรการบริหารโครงการสุขภาวะ” Project Management in Health Promotion Read More »

หลักสูตรที่ 3 ” การสร้างและบริหารเครือข่าย ” Network & Partnership Management

บริหารเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ ผลลัพธ์สู่ความสําเร็จ …

หลักสูตรที่ 3 ” การสร้างและบริหารเครือข่าย ” Network & Partnership Management Read More »

หลักสูตรที่ 2 ” หลักสูตรการจัดการความรู้ ” Knowledge Management

การจัดการความรู้ เครื่องมือยกระดับการทํางานสู่ความสําเร …

หลักสูตรที่ 2 ” หลักสูตรการจัดการความรู้ ” Knowledge Management Read More »

หลักสูตรที่ 1 “หลักสูตรหลักการและแนวคิดการสร้างเสริมสุขภาวะ ” Health Promotion Theory & Methodology

หัวใจพื้นฐานสําหรับนักสร้างเสริมสุขภาพมืออาชีพ หลักสูตร …

หลักสูตรที่ 1 “หลักสูตรหลักการและแนวคิดการสร้างเสริมสุขภาวะ ” Health Promotion Theory & Methodology Read More »