Phanuwat Khanja

นำเสนอร่างหลักสูตรและรูปแบบกระบวนการเรียนรู้พร้อมคู่มือ เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 รองศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรนภา พร …

นำเสนอร่างหลักสูตรและรูปแบบกระบวนการเรียนรู้พร้อมคู่มือ เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง Read More »

ประชุมเพื่อพัฒนาหลักสูตรและรูปแบบกิจกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถผู้นำขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 รศ.ดร.ฉัตรนภา พรหมมา ที่ปรึกษา …

ประชุมเพื่อพัฒนาหลักสูตรและรูปแบบกิจกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถผู้นำขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ Read More »

ประชุมเชิงปฏิบัติการนำเสนอหลักสูตรและรูปแบบกิจกรรม เพื่อเพิ่มความสมบูรณ์ของหลักสูตร

วันที่ 22 มกราคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรนภา พรหมมา …

ประชุมเชิงปฏิบัติการนำเสนอหลักสูตรและรูปแบบกิจกรรม เพื่อเพิ่มความสมบูรณ์ของหลักสูตร Read More »

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและรูปแบบกิจกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถผู้นำขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ

วันที่ 8 มกราคม 2563 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรแ …

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและรูปแบบกิจกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถผู้นำขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ Read More »

ประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะของภาคีเครือข่ายภาคเหนือ

วันที่ 12 ธันวาคม 2562 ประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาศักยภา …

ประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะของภาคีเครือข่ายภาคเหนือ Read More »

เวทีสัญจรเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบการบริหารเครือข่าย และออกแบบการพัฒนาศักยภาพภาคีสุขภาวะ ครั้งที่ 6

วันที่ 5 ธันวาคม 2562 เข้าร่วมประชุมเวทีสัญจรเชิงปฏิบัต …

เวทีสัญจรเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบการบริหารเครือข่าย และออกแบบการพัฒนาศักยภาพภาคีสุขภาวะ ครั้งที่ 6 Read More »

เวทีประชุมหารือโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ ของภาคีเครือข่ายภาคเหนือ

28 ตุลาคม พ.ศ. 2562 นำโดย อ.ดร.รดี ธนารักษ์ รองอธิการบด …

เวทีประชุมหารือโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ ของภาคีเครือข่ายภาคเหนือ Read More »